ЗАПОВЕД № 62

Благоевград, 12.05.2020 година

На основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за висшето образование и Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването с цел ограничаване разпространението на Коронавируса COVID-19 във връзка със Заповед № 56 от 10.04.2020 година, Заповед № 51 от 27.03.2020 година и Заповед № 41 от 15.03.2020 година,

НАРЕЖДАМ:

  1. Изменям Заповед № 41/15.03.2020 година, изм. и доп. със Заповед № 51/ 27.03.2020 година, изм. и доп. със Заповед № 56/10.04.2020 година, като удължавам срока на действието  до 25.05.2020 година, включително.
  2. Отменям т. 9 от Заповед № 41/15.03.2020 година.
  3. Допълвам Заповед № 41/15.03.2020 година с нова т. 9а."Ръководителите на основните звена създават организация и осигуряват поддържането на дейността на звената, както и на органите за управление, при спазване на противоепедимичните мерки."
  4. Отменям т. 12 от Заповед № 41/15.03.2020 година

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на заместник-ректорите, деканите, помощник-ректора, ръководителите на звена, директорите на дирекции и началниците на отдели.

Заповедта да се доведе до знанието на отговорните длъжностни лица, членовете на академичния състав, служителите от администрацията и студентите.

РЕКТОР /п/

Проф. д-р Борислав Юруков