ЗАПОВЕД

№ 68

Благоевград, 22.05.2020 година

На основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за висшето образование и Заповед № РД-01-272/20.05.2020 г. на министъра на здравеопазването с цел ограничаване разпространението на Коронавируса COVID-19 във връзка със Заповед № 62/12.05.2020 година, Заповед № 56 от 10.04.2020 година, Заповед № 51 от 27.03.2020 година и Заповед № 41 от 15.03.2020 година,

НАРЕЖДАМ:

1. Изменям Заповед № 41/15.03.2020 година, изм. и доп. със Заповед № 51/ 27.03.2020 година, изм. и доп. със Заповед № 56/10.04.2020 година, изм. и доп. със  Заповед № 62/12.05.2020 г., като удължавам срока на действието  до 14.06.2020 година, включително.

2. Летният семестър за студентите от редовна форма на обучение да завърши на 05.06.2020 година, в съответствие с утвърдения Календарен график за учебната 2019/2020 година.

3. Отменям т.3 от Заповед № 41/15.03.2020 година.

4. Изменям т.10 от Заповед № 41/15.03.2020 година, както следва:

"За срока по т.1 ограничавам достъпа на студенти и външни посетители до учебните сгради и Ректората на ЮЗУ "Неофит Рилски".  Препоръчвам комуникацията да се осъществява по телефон и/или e-mail. При необходимост външни лица могат да бъдат допускани след като служителят от охраната на сградата получи потвърждение по телефон от съответния служител/преподавател. Забранявам допускането на лица в карантинен период или със симптоми на остри заразни и респираторни заболявания в учебните сгради и Ректората."

5. Ръководителите на основните звена представят за утвърждаване в срок до 01.06.2020 г. график за оценяване на студентите и докторантите за летния семестър на учебната 2019/2020 година:

а) от разстояние в електронна среда чрез средствата на информационните и комуникационните технологии;

б) присъствено, в случаите при които е невъзможно тези дейности да се реализират от разстояние в електронна среда.

Утвърдените графици да се публикуват в сайта на Университета, раздел "Лекционен и изпитен график. Държавни изпити. Практики."

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на заместник-ректорите, деканите, помощник-ректора, ръководителите на звена, директорите на дирекции и началниците на отдели.

Заповедта да се доведе до знанието на отговорните длъжностни лица, членовете на академичния състав, служителите от администрацията, студентите и докторантите.

РЕКТОР

Проф. д-р Борислав Юруков