Име, презиме и фамилия Конкурс обявен в ДВ Академична  длъжност Научна специалност Шифър на професионално направление Заповед на Ректора
1 Васил Марков Марков 19/09.03.2010 професор Теория и история на културата (теория и история на културата. Древнотракийско наследство в българската народна култура) 3.1 Социология, антропология и науки за културата 1047/13.5.2011
2 Магдалена Петрова Костова-Панайотова 90/16.11.2010 професор Руска лиетература и литература на народите на СССР 2.1 Филология 1059/17.5.2011
3 Владимир Андреев Трендафилов 90/16.11.2010 професор Литература на народите на Европа, Америка, Азия и Австралия 2.1 Филология 1211/08.6.2011
4 Иванка Георгиева Станкова 90/16.11.2010 доцент Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активни вещества 4.2 Химически науки 1212/08.6.2011
5 Милена Кирилова Филипова 90/16.11.2010 доцент Икономика и управление (управление на предприятието) 3.8 Икономика 1289/20.6.2011
6 Евгени Асенов Кавдански 32/27.04.2010 доцент Теория и методика на физическото възпитание и спортаната тренировка (вкл. матодика на лечебната физкултура) 1.2 Педагогика 1290/20.6.2011
7 Добринка Лукова Тодорина 90/16.11.2010 професор Теория на възпитанието и дидактика 1.2 Педагогика 1291/20.6.2011
8 Георги Леонидов Георгиев 7/26.01.2010 професор География на реакцията и туризъм (туристически ресурси) 4.4 Науки за земята 1292/ 20.6.2011
9 Мая Сотирова Сотирова 28/13.04.2010 доцент Теория на възпитанието и дидактика (интеркултурно образование) 1.2 Педагогика 1293/20.6.2011
10 Атанас Ангелов Георгиев 21/15.03.2010 професор Теория и методика на физическото възпитание и спортаната тренировка (вкл. матодика на лечебната физкултура)(туризум и ориентиране) 1.2 Педагогика 1294/ 20.6.2011
11 Райна Благоева Холанди 28/13.04.2010 доцент Германски езици (съвремене английски език) 2.1 Филология 1295/ 20.6.2011
12 Ганчо Тодоров Ганчев 32/27.04.2010 професор Световно стопанство и междунарродни икономически отношения 3.8 Икономика 1299/21.6.2011
13 Мария Вълкова Шишманова 90/16.11.2010 професор Икономическа и социална география (регионален анализ) 4.4 Науки за земята 1341/23.6.2011
14 Любен Асенов Еленков 19/09.03.2010 професор Екология и опазване на екосистемите (горските пожари) 4.4 Науки за земята 1341/23.6.2011
15 Валентина Георгиева Миленкова 32/27.04.2010 професор Социология 3.1 Социология, антропология и науки за културата 1535/20.07.2011
16 Димитър Стефанов Димитров 32/27.04.2010 професор Народно стпанство (стопанска история, стопанската мотивация в историята) 3.8 Икономика 1541/21.07.2011
17 Добринка Иванова Чанкова 21/15.03.2011 професор Наказателен процес 3.6 Право 1555/26.07.2011
18 Кремен Рачев Маринов 21/15.03.2011 доцент Международно частно право 3.6 Право 1556/26.07.2011
19 Димитър Любенов Тюлеков 21/15.03.2011 доцент История на България 2.2 История и Археология 1557/26.07.2011
20 Александър Ангелов Иванов 21/15.03.2011 доцент Гражданско и семейно право 3.6 Право 1558/26.07.2011
21 Николай Атанасов Марин 21/15.03.2011 доцент Международно право и международни отношения 3.6 Право 1559/26.07.2011
22 Живко Иванов Райков 21/15.03.2011 доцент Финаси, парично обръщение, кредит и застраховка 3.8 Икономика 1867/20.09.2011
23 Александър Драганов Димитров 55/19.07.2011 доцент Право (международно часто право) 3.6 Право 2368/17.10.2011
24 Славянка Томчова Ангелова 55/19.07.2011 доцент Наукозние /Обществени комуникации и информационни науки (приложение на новите информационни технологии в PR)/ 3.5 Обществени комуникации и информационни науки 2835/17.11.2011
25 Димитрина Петрова Стефанова 55/19.07.2011 доцент Наукознание /Обществени комуникации и информационни науки (стратегии в PR, макро PR кампании)/ 3.5 Обществени комуникации и информационни науки 2836/17.11.2011
26 Диана Стойчева Митова 55/19.07.2011 доцент Педагогика (Методика на технологичното обучение) 1.2 Педагогика 3117/16.12.2011
27 Иван Драгов Тренчев 55/19.07.2011 доцент Информатика и компютърни науки 4.6 Информатика и компютърни науки 3118/16.12.2011
28 Димитър Стоичков Ковачев 55/19.07.2011 доцент Информатика и компютърни науки 4.6 Информатика и компютърни науки 3123/19.12.2011
29 Валентина Александрова Голева 55/19.07.2011 доцент Право (Финансово право) 3.6 Право 3134/20.12.2011
30 Николай Атанасов Попов 55/19.07.2011 доцент Международно право и международни отношения 3.3 Политически науки 3135/20.12.2011
Последна промяна: 2017-03-15