Югозападният университет "Неофит Рилски" организира сътрудничество с чуждестранни университети, академии и други образователни, научни и културни институции, както и с международни фондации, фондове и други организации с цел разпространение на постиженията на българското образование, наука и култура и използване на чуждестранния опит в дейността на университета.

Международната дейност на университета се осъществява от Отдел "Международно сътрудничество" (ОМС).

Сключването на международни договори за сътрудничество се извършва на две нива - институционално и факултетско.

Сключване на институционални договор

 1. Договор за международно сътрудничество на институционално ниво се сключва при условие, че в дейностите по споразумението ще вземат участие поне три факултета от ЮЗУ "Неофит Рилски".
 2. Предложението за сключване на рамков договор с чуждестранна или национална институция (инициирано от ЮЗУ "Неофит Рилски" или от другата страна) на институционално ниво се представя в ОМС.
 3. Предложението се разглежда от експертна група в състав:
  • проф. д-р Борислав Юруков (заместник-ректор по научноизследователската дейност и кадровото развитие),
  • проф. д-р Добринка Георгиева (началник отдел "Международно сътрудничество"),
  • Петър Марков (протокол и институционални отношения).
 4. Комисията разглежда предложението като обсъжда и оценява следното:
  • Разпознаваемост на партньора/ите на международно, респективно национално ниво;
  • Мотиви за реализиране на съвместна дейност със съответната институция;
  • Договорно съдържание, същност на заложените дейности и приложимост на резултатите от изпълнението им;
  • Договорни условия, права, задължения и евентуални ползи за университета.
 5. Комисията взема решение относно сключване на споразумението въз основа на горепосочените критерии.
 6. Рамковите институционални договори за международно сътрудничество се подписват от ректора на университета.

Сключване на факултетски договори

 1. Договор за международно сътрудничество на факултетско ниво се сключва при условие, че в дейностите по споразумението ще вземе участие само един факултет от ЮЗУ "Неофит Рилски".
 2. Предложението за сключване на рамков договор с чуждестранна или национална институция (инициирано от ЮЗУ "Неофит Рилски" или от другата страна) на факултетско ниво се представя пред декана на факултета.
 3. Деканът на факултета, съвместно със заместник-декана по международно сътрудничество, разглеждат предложението като обсъждат и оценяват следното:
  • Разпознаваемост на партньора/ите на международно, респективно национално ниво;
  • Мотиви за реализиране на съвместна дейност със съответната институция;
  • Договорно съдържание, същност на заложените дейности и приложимост на резултатите от изпълнението им;
  • Договорни условия, права, задължения и евентуални ползи за университета.
 4. Деканът на факултета, съвместно със заместник-декана по международно сътрудничество вземат решение относно сключване на споразумението.
 5. Факултетските договори за международно сътрудничество се подписват от декана на факултета.
 6. Един екземпляр от двустранно подписания договор за международно сътрудничество се предоставя в ОМС.

 

Последна промяна: 2013-07-25