Българо-американската комисия за образователен обмен "Фулбрайт" е официално учредена на 9 февруари 1993 г. за срок от десет години по силата на двустранно споразумение между правителствата на САЩ и Република България, подписано на 2 септември 1992 г. На 3 декември 2003 г. беше подписано ново безсрочно споразумение между двете правителства.

Комисията е двунационална и се ръководи от Борд, който се състои от пет американски и пет български граждани. Те представляват основните държавни и обществени дейности: управление, образование и бизнес. Почетни съпредседатели на Комисията са американският посланик и българският министър на образованието и науката. Изпълнителен директор на комисията е доц. д-р Юлия Стефанова. Административният състав на Комисията включва двама програмни координатори, главен счетоводител, счетоводител/касиер, консултант по образованието в САЩ, административен секретар, координатор на учебния център в София и координатори на регионалните информационно-учебни центрове.

Основният източник на финансиране на програмата "Фулбрайт" и на Комисията в България са средствата, ежегодно отпускани от американския Конгрес. Те възлизат на около 700 000 долара. От 2008 г. българското правителство отпуска 70 000 долара годишно за увеличаване на бюджета на програмата.

Основната функция на Комисията произтича пряко от целите на програмата "Фулбрайт". Тя се състои в администриране на академичния обмен на български и американски учени, докторанти, учители, училищни директори и специализанти, както и в разпространяване на информация за възможностите за обучение, научни изследвания и преподавателска дейност в САЩ.

Преди учредяването на Българо-американската фулбрайтова комисия образователният обмен е осъществяван в ограничени рамки като от 1967 до 1993 година броят на българските стипендианти е 102, а на американските - 80. От 1993 до 2007 г. общо 650 български и американски специалисти са получили стипендии за следните програми: фулбрайтови стипендии за преподавателска и изследователска дейност и стипендии за магистърски и докторски програми, стипендии по програмата "Хюбърт Хъмфри", фулбрайтова програма за обмен на учители и училищни директори, летен семинар "Фулбрайт-Хейз", летни институти по американистика, програма за фулбрайтови експерти. Общият брой на българските и американските стипендианти от 1967 до 2007 година е 832. От тях 440 са българи и 392 - американци.

Консултантският център, създаден през 1994 г., осъществява друга важна дейност на Комисия "Фулбрайт". Той предлага информация и консултации за възможностите за обучение в САЩ, процеса на кандидатстване в американски университети, източниците за финансиране и кандидатстване за финансова помощ, американските стандартизирани тестове, езиково обучение, годишния фулбрайтов конкурс и други конкурси. В него се провеждат индивидуални и групови консултации всеки ден от понеделник до петък. Годишно около 17 000 души получават информация в офиса на центъра, по телефон и по електронна поща.

През 1995 г. е създаден учебен център към Комисия "Фулбрайт" в София, който предлага обучение по английски език на всички нива, бизнес английски и подготовка за приемните изпити в американски университети и колежи - iBT TOEFL, SAT, GRE, GMAT. В учебния център се обучават над 500 души всяка година.

През ноември 1996 г. в Пловдив е открит център за провеждане на изпита SAT, на който се явяват над 520 ученици годишно.

 

През 1997 г. към Комисия "Фулбрайт" е създаден компютърен център за провеждане на изпитите iBT TOEFL, GRE, GED и др., на които се явяват над 8 900 кандидати годишно.

За осъществяване на основните цели за популяризиране на ежегодните конкурси за стипендии и възможностите за обучение и специализация в американски университети към Българо-американската фулбрайтова комисия функционират и учебно-информационни центрове в градовете: Пловдив, Велико Търново, Русе, Видин, Варна, Бургас, Сливен, Стара Загора, Смолян, Шумен, Кърджали и Мадан.

Комисията издава тримесечен бюлетин, който се публикува на нейната интернет страница: www.fulbright.bg

От 1994 г. на всеки две години Комисията организира международни фулбрайтови конференции, посветени на основни проблеми на образованието, културата, познанието и перспективите на гражданското общество:

1994 - "Премахване на бариерите чрез международно образование"

1996 - "Опознаване на различията и изграждане на мостове"

1998 - "Образование и гражданско общество в посттоталитарния свят"

2000 - "Глобализация и културни различия"

2002 - "Познание, власт и свобода в променящия се свят"

2004 - "Укрепване на трансатлантическото сътрудничество и европейската интеграция чрез образователен и културен обмен"

2006 - Култура, образование и лидерство днес и утре"

2008 "Образование и общество: проблеми, перспективи, прогнози"

От 2002 г. Комисията провежда ежегоден двуседмичен Международен фулбрайтов летен институт. Институтът предлага едноседмични и двуседмични интердисциплинарни курсове в различни области на науката, културата и изкуствата и богата културна и туристическа програма. Курсовете са насочени към широка аудитория от студенти, докторанти, млади университетски преподаватели и специализанти от цял свят. Актуална информация за Института можете да намерите в интернет: www.fisi-bg.info

ГОСТУВАЩИ ЛЕКТОРИ ОТ САЩ ЗА ЕДИН СЕМЕСТЪР (ОТ 3 ДО 5 МЕСЕЦА)

Програмата "Фулбрайт" предоставя възможност за посещения от 3 до 5 месеца на американски университетски преподаватели, изследователи и експерти в български образователни институции. По време на престоя им в България американските специалисти могат да преподават, да правят научни изследвания самостоятелно и/или съвместно с българските си колеги, да участват в създаването на нови учебни планове и/или въвеждането на нови дисциплини, да изнасят публични лекции и други сродни дейности.

Български университети, колежи и научни институции могат да заявят интерес за привличане на специалист от САЩ чрез Българо-американската комисия за образователен обмен "Фулбрайт". Съгласно установената практика приемащите български институции се задължават да осигурят на преподавателя работно място в кабинет, достъп до библиотека и информационни източници, заплащане в съответствие с академичния му статут, приравнен към българските стандарти за университетски преподавател и при възможност - квартира.

Заявяването на интерес се извършва чрез попълване на формуляр. Формулярът се подава целогодишно и се попълва на английски език (можете да го свалите в MSWord формат оттук). Изпращането на формуляра до Българо-американската комисия за образователен обмен "Фулбрайт" не гарантира осигуряването на лектор в съответната дисциплина, но в случай че такъв бъде одобрен, институцията-заявител се ползва със значително предимство.

Последна промяна: 2017-01-25