Правилата за задгранични командировки са регламентирани с решение на Академичния съвет от 19.05.2008 г. и последващо решение на Ректорския съвет от 19.06.2008 г. Всички те са в тясна връзка с приетата от Академичен съвет на 20.02.2008 г. Стратегия за международно сътрудничество.

Пътуванията в чужбина се осъществяват предимно с цел представяне на доклад на международен форум, участие по международна програма /Сократ/Еразмус и др./, изпълнение на договорни задължения.

Продължаващото обучение предполага участие в workshop или специализация.

И за двата случая следва да се попълни формуляр за участие /виж приложения образец/. Съгласно цитираните по-горе решения, определящи правилата за задгранични командировки, във регистрационния формуляр следва да се посочи поредността на пътуването за настоящата академична година, участието на командирования в международни проекти и национални такива - финансирани от външни организации, както и да се приложат всички документи, свързани с командировката: покана, потвърждение за приет доклад, оферта за настаняване и транспорт. Задължителни реквизити на формуляра са и подписите, удостоверяващи съгласието на декан и ръководител катедра.

Регистрационните формуляри следва да се депозират в "Обща канцелария" не по-късно от един месец преди пътуването.

Разглеждането и одобряване на проекта за участие се осъществява от заместник-ректор.

Последният си запазва правото за допълнително интервю с кандидата ако има неясноти в регистрационната форма.

Участие в европейски или световен форум се счита за предимство при взимане на решението.

От международните програми приоритетни за ЮЗУ "Неофит Рилски" ще бъдат: Socrates/ Erasmus, Ceepus, Leonardo, PHARE.

Университетът се ангажира да субсидира поне едно пътуване извън граница на преподавател от ЮЗУ. За целта е необходимо да има предварително определен бюджет, който да обезпечава международното сътрудничество.

Последна промяна: 2018-02-13