Комисията по етика на научните изследвания (КЕНИ) към ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград има за задача да дава мнения и препоръки относно етичната страна на научните изследвания, проекти и публикации на академичния състав на университета, както и на докторантите и студентите.

Основна цел на КЕНИ е повишаване качеството на научната продукция на преподавателите, докторантите и студентите от университета чрез яснота, прозрачност и достъпност на получените научни данни и резултати, начините и методите за тяхното получаване, източниците на финансиране, недопускане нанасянето на вреда върху живи същества или околната среда, конфликти на интереси, кражба на данни и плагиатство.

Състав на КЕНИ - ЮЗУ (определен на академичен съвет с Протокол № 26/07.02.2018 г. , изменен Протокол № 39/19.06.2019 г.):

Председател:

Доц. Д-р Миглена Симонска

Членове:

  1. Проф. д-р Габриела Белова
  2. Проф. д-р Пламен Димитров
  3. Проф. д-р Иванка Асенова
  4. Проф. д-р Гергана Дянкова
  5. Доц. д-р Даниела Попова
  6. Доц. д-р Татяна Дзимбова

Заявленията за разглеждане и формиране на етична експертна оценка трябва да се подават до секретаря на КЕНИ (tdzimbova@swu.bg). Заявление може да изтеглите тук.

Допълнителен доказателствен материал може да бъде прикрепен към заявлението.

Последна промяна: 2019-12-05