Име, презиме и фамилия Конкурс обявен в ДВ Академична длъжност Научна специалност Шифър на професионално направление Заповед на Ректора
1 Валери Николов Цветков 88/08.10.2013 Доцент Теория и методика на физическото възпитание (спортни игри-футбол) 1.2. Педагогика 413/24.02.2014
2 Даниела Иванова Томова 88/08.10.2013 Доцент Педагогика на обучението по физическо възпитание и спорт 1.3. Педагогика на обучението по … 414/24.02.2014
3 Миглена Иванова Симонска-Цацова 88/08.10.2013 Доцент Логопедия 7.4. Обществено здраве 488/04.03.2014
4 Иван Костадинов Глушков 88/08.10.2013 Доцент Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. Методика на лечебната физкултура) 1.2. Педагогика 489/04.03.2014
5 Лазар Георгиев Копринаров 88/08.10.2013 Професор Социална философия и философия на културата, политиката, правото и икономиката 2.3. Философия 562/06.03.2014
6 Станислава Йорданова Стоянова 88/08.10.2013 Професор Психологически измервания 3.2. Психология 563/06.03.2014
7 Габриела Белова Ганева 105/06.12.2013 Професор Междунаридно право и международни отношения 3.6 Право 1244/12.05.2014
8 Маргарита Христова Колева 97/08.11.2013 Професор Педагогика на взаимодействието дете-околна среда 1.2 Педагогика 1126/16.04.2014
9 Людмила Руменова Танева 88/08.10.2013 Доцент Електронизация 5.3 Комуникационна и компютърна техника 721/17.03.2014
10 Илинка Андонова Димитрова 88/08.10.2013 Доцент Алгебра 4.5 Математика 722/17.03.2014
11 Сашко Кръстев Плачков 54/01.07.2014 Професор Методика на технологичното обучение 1.3 Педагогика на обучението по … 2907/27.10.2014
12 Ангелина Филипова Манова-Мунтова 54/01.07.2014 Професор Методика на обучението по математика в началните класове 1.3 Педагогика на обучението по … 2908/27.10.2014
13 Николай Сашков Цанков 54/01.07.2014 Доцент Теория на възпитанието и дикактика (образователни технологии) 1.2 Педагогика 2909/27.10.2014
14 Мария Андонова Чанкова 54/01.07.2014 Главен асистент Английски и френски език 2.1 Филология 3209/11.11.2014
15 Зарина Юлиева Маркова 54/01.07.2014 Главен асистент Методика на обучението по английски език 2.1 Филология 3208/11.11.2014
16 Димитрия Костадинова Спасова 54/01.07.2014 Главен асистент Българска народна култура 3.1 Социология, антропология и науки за културата 2749/17.10.2014
17 Ваня Спасова Георгиева 54/01.07.2014 Професор Организация и управление на образованието 1.1 Теория и управление на образованието 3463/25.11.2014
18 Антони Спасов Стоилов 54/01.07.2014 Професор Български език-диалектология 2.1 Филология 3546/04.12.2014
19 Стоян Райков Везенков 64/05.08.2014 Доцент Физиология на животните и човека 4.3 Биологични науки 3547/04.12.2014
20 Емилия Николова Патарчанова 64/05.08.2014 Доцент Икономическа и социална география 4.4 Науки за земята 3648/18.12.2014
21 Лидия Георгиева Сакелариева 64/05.08.2014 Доцент Екология и опазване на околната среда 4.4 Науки за земята 3647/18.12.2014
22 Вяра Василева Кюрова 64/05.08.2014 Доцент Маркетинг (маркетинг в предприемаческата дейност) 3.8 Икономика 3601/12.12.2014
23 Елена Велкова Ставрова 64/05.08.2014 Доцент Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (банково дело) 3.8 Икономика 3634/16.12.2014
Последна промяна: 2017-03-15