Име, презиме и фамилия Конкурс обявен в ДВ Академична  длъжност Научна специалност Шифър на професионално направление Заповед на Ректора
1 Стефан Тодоров Капралов 81/10.10.2017 доцент Футбол 7.6 Спорт 64/10.01.2018
2 Яна Валентинова Чанкова 81/10.10.2017 доцент Германски езици(Английски език - историческа граматика) 2.1 Филология 723/12.03.2018
3 Дафина Янорова Костадинова 81/10.10.2017 доцент Общо и сравнително езикознание (Английски език) 2.1 Филология 724/12.03.2018
4 Мариела Радославова Филипова 100/15.12.2017 доцент Кинезитерапия (Кинезитерапия при нервни и психични болести) 7.4 Обществено здраве 812/23.03.2018
5 Стаменка Славейкова Митова 100/15.12.2017 доцент Кинезитерапия (Кинезитерапия при ортопедия и травматология) 7.4 Обществено здраве 813/23.03.2018
6 Мария Петрова Граматикова 100/15.12.2017 доцент Кинезитерапия (Кинезитерапия в хирургията) 7.4 Обществено здраве 814/23.03.2018
7 Елисавета Владимирова Бояджиева 81/10.10.2017 професор Общо и сравнително езикознание (Морфосинтаксис на английския език) 2.1 Филология 872/05.04.2018
8 Борислав Петров Юруков 100/15.12.2017 професор Математически модели и алгоритми в компютърната биология 4.6 Информатика и компютърни науки 974/26.04.2018
9 Маргарита Николова Чешмеджиева 100/15.12.2017 доцент Административно право и административен процес 3.6 Право 1165/22.05.2018
10 Асен Александров Воденичаров 100/15.12.2017 доцент Гражданско и семейно право 3.6 Право 1166/22.05.2018
11 Теодор Красимиров Гергов 22/13.03.2018 главен асистент Трудова и организационна психология 3.2 Психология 1387/26.06.2018
12 Ирина Петрова Топузова 22/13.03.2018 главен асистент Трудова и организационна психология 3.2 Психология 1388/26.06.2018
13 Антон Иванов Генов 54/29.06.2018 главен асистент Теория и история на културата (Мегалитната култура в Древна Тракия) 3.1 Социология, антропология и науки за културата 2380/22.10.2018
14 Крум Лазаров Иванов 54/29.06.2018 главен асистент Кинознание, киноизкуство и телевизия (филмово и телевизионно операторство) 8.4 Театрално и филмово изкуство 2381/22.10.2018
15 Галина Венциславова Безинска 54/29.06.2018 главен асистент Картография и тематично картографиране 4.4 Науки за земята 2579/02.11.2018
16 Александър Николов Пулев 54/29.06.2018 главен асистент Екология и опазване на околната среда (зооекология) 4.4 Науки за земята 2748/04.12.2018
Последна промяна: 2020-02-12