Име, презиме и фамилия Конкурс обявен в ДВ Академична  длъжност Научна специалност Шифър на професионално направление Заповед на Ректора
1 Милена Николаева Анева-Стоилова 52/02.07.2019 доцент Театрознание и театрално изкуство (Актьорско майсторство) 8.4. Театрално и филмово изкуство 2749/20.11.2019
2 Ани Янкова Стойкова 52/02.07.2019 главен асистент (Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (Счетоводство) 3.8 Икономика 2268/18.10.2019
3 Диляна Георгиева Керанова 52/02.07.2019 главен асистент Социология 3.1 Социология, антропология и науки за културата 2191/16.10.2019
4 Гергана Васкова Станоева 52/02.07.2019 главен асистент Експериментална психология (Психологически измервания) 3.2 Психология 2332/23.10.2019
5 Биляна Борисова Топалова 52/02.07.2019 главен асистент Кинознание, киноизкуство и телевизия (Филмов и телевизионен монтаж) 8.4 Театрално и филмово изкуство 2275/18.10.2019
6 Красимира Стефанова Хаджиева 52/02.07.2019 главен асистент Български език 2.1 Филология 2273/18.10.2019
7 Христо Николов Николов 52/02.07.2019 главен асистент Волейбол 7.6 Спорт 2192/16.10.2019
8 Валери Андонов Димчев 52/02.07.2019 главен асистент Музикознание и музикално изкуство (Теория и практика на музикалното изкуство) 8.3  Музикално и танцово изкуство 2189/16.10.2019
9 Валери Николаев Пастармаджиев 52/02.07.2019 главен асистент Музикознание и музикално изкуство (Теория и практика на музикалното изкуство) 8.3  Музикално и танцово изкуство 2190/16.10.2019
10 Златка Димитрова Гергинова 52/02.07.2019 главен асистент Немски език 2.1 Филология 2269/18.10.2019
11 Мариана Борисова Манолева 52/02.07.2019 главен асистент Музикознание и музикално изкуство (Теория и практика на музикалното изкуство) 8.3  Музикално и танцово изкуство 2274/18.10.2019
12 Гергана Георгиева Ангелова 52/02.07.2019 доцент Икономика и управление на туризма (Управление на човешките ресурси в туризма) 3.9 Туризъм 2773/22.11.2019
13 Наталия Петрова Сотирова-Милчева 52/02.07.2019 главен асистент Общо и сравнително езикознание (Конфронтативна граматика на балканските езици) 2.1 Филология 2266/18.10.2019
14 Мария Димирова Анастасова 52/02.07.2019 главен асистент Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Американска литература) 2.1 Филология 2270/18.10.2019
15 Радослав Людмилов Чайров 52/02.07.2019 главен асистент Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активни вещества 4.2 Химически науки 2289/21.10.2019
16 Иванка Петрова Въсенска 52/02.07.2019 главен асистент Икономика и управление на туризма (Икономика на гостоприемството) 3.9 Туризъм 2366/25.10.2019
17 Силвия Геориева Георгиева 52/02.07.2019 доцент Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Римска литература) 2.1 Филология 2826/29.11.2019
18 Силвия Владимирова Кръстева 52/02.07.2019 доцент Логика 2.3 Философия 2675/13.11.2019
19 Гергана Миролюбова Попова 52/02.07.2019 доцент Социална философия 2.3 Философия 2676/13.11.2019
20 Ирина Огнянова Китова 52/02.07.2019 доцент Кинознание, киноизкуство и телевизия (Филмова и телевизионна режисура) 8.4. Театрално и филмово изкуство 2751/20.11.2019
21 Яна Славчева Манова-Георгиева 52/02.07.2019 главен асистент Общо и сравнително езикознание (Етнолингвистика) 2.1 Филология 2272/18.10.2019
22 Иван Крумов Тодоров 52/02.07.2019 доцент Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (Макрофинансова интеграция на страните от Централна и Източна Европа) 3.8 Икономика 2772/22.11.2019
23 Пелагия Михайлова Терзийска 52/02.07.2019 професор Специална педагогика 1.2 Педагогика 2739/19.11.2019
24 Надежда Йорданова Кръстева 52/02.07.2019 доцент Наказателно право. Наказателноправна закрила на малолетни и непълнолетни 3.6 Право 2788/25.11.2019
25 Ирина Георгиева Атанасова 52/02.07.2019 главен асистент Световно стопанство и международен бизнес (Външнотърговски договори и интелектуална собственост) 3.8 Икономика 2333/23.10.2019
26 Ралица Миткова Войнова 52/02.07.2019 главен асистент Наказателен процес 3.6 Право 2735/19.11.2019
27 Евдокия Панайотова Петкова 52/02.07.2019 доцент Методика на обучението по техника и технологии (Инженерна и компютърна графика) 1.3 Педагогика на обучението по … 2697/15.11.2019
28 Юлиана Йорданова Ковачка 52/02.07.2019 доцент Теория на възпитанието и дидактика (Социална педагогика) 1.2 Педагогика 2737/19.11.2019
29 Стоян Кирилов Танчев 52/02.07.2019 главен асистент Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (Данъци и данъчно облагане) 3.8 Икономика 2267/18.10.2019
30 Блага Георгиева Джорова 52/02.07.2019 доцент Педагогически технологии за опознаване на околния свят 1.2 Педагогика 2738/19.11.2019
31 Благой Йосифов Калпачки 52/02.07.2019 главен асистент Контактни спортове 7.6 Спорт 2193/16.10.2019
32 Анна Тодорова Андреева 52/02.07.2019 главен асистент Логопедия 7.4 Обществено здраве 2196/16.10.2019
33 Иванка Василева Асенова 52/02.07.2019 професор Медицинска психология (Невропсихология) 3.2 Психология 2677/13.11.2019
34 Гергана Христова Дянкова 52/02.07.2019 професор Педагогически технологии (Словесно-изпълнителско изкуство и словесно-изпълнителски дейности) 1.2 Педагогика 2734/19.11.2019
35 Емил Георгиев Френски 52/02.07.2019 главен асистент Информационни и комуникационни технологии 5.3 Комуникационна и компютърна техника 2368/25.10.2019
36 Иванка Славчова Сакарева 52/02.07.2019 главен асистент Теория на превода 2.1 Филология 2271/18.10.2019
37 Силвия Савова Митева 52/02.07.2019 главен асистент
3.4 Социални дейности 2194/16.10.2019
38 Радослав Стефанов Мавревски 52/02.07.2019 доцент Биоинформатика и информационно моделиране за обработка на експериментални данни 4.6 Информатика и компютърни науки 2698/15.11.2019
39 Светлана Галева Николаева 52/02.07.2019 доцент История на педагогиката и българското образование 1.2 Педагогика 2736/19.11.2019
40 Даниела Борисова Величкова-Хаджиева 52/02.07.2019 главен асистент
7.5 Здравни грижи 2195/16.10.2019
41 София Валентинова Мирчова 52/02.07.2019 главен асистент Икономика и управление на туризма (Конюнктура на туристическите пазари) 3.9 Туризъм 2421/28.10.2019
42 Бояна Иванова Гъркова 52/02.07.2019 главен асистент Математическо моделиране и приложение на математиката 4.5 Математика 2288/21.10.2019
43 Петър Стоянов Апостолов 52/02.07.2019 професор Информационни комунакационни технологии 5.3 Комуникационна и компютърна техника 2913/16.12.2019
44 Красимир Спасов Дамов 52/02.07.2019 главен асистент
4.1 Физически науки 2290/21.10.2019
45 Бойка Кирилова Илиева-Пензова 52/02.07.2019 доцент Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Западноевропейска литература) 2.1 Филология 2820/26.11.2019
46 Диана Лъчезарова Захариева 52/02.07.2019 доцент Изкуствознание и изобразителни изкуства (Живопис) 8.2 Изобразително изкуство 2750/20.11.2019
47 Ралица Игнатова Игнатова 52/02.07.2019 професор Изкуствознание и изобразителни изкуства (Живопис) 8.2 Изобразително изкуство 2819/26.11.2019
48 Анна Кирилова Покровнишка 52/02.07.2019 доцент Изкуствознание и изобразителни изкуства (Скулптура) 8.2 Изобразително изкуство 2818/26.11.2019
49 Николина Симеонова Кротева 52/02.07.2019 доцент Музикознание и музикално изкуство (Теория и практика на музикалното изкуство) 8.3  Музикално и танцово изкуство 2748/20.11.2019
50 Велин Спасов Кралев 52/02.07.2019 доцент
4.6 Информатика и компютърни науки 2699/15.11.2019
51 Теодора Стефанова Кирякова 52/02.07.2019 доцент Икономика и управление на туризма (Междукултурни различия и комуникации в туризма) 3.9 Туризъм 2774/22.11.219
52 Лъчезар Божидаров Антонов 52/02.07.2019 доцент Теория и история на културата (Мултикултурализъм, либерална комунитаристика и социално-критическа теория 3.1 Социология, антропология и науки за културата 2817/26.11.2019
53 Даниела Иванова Тупарова 52/02.07.2019 професор Информационни технологии 4.6 Информатика и компютърни науки 2912/16.12.2019
54 Гергана Василева Георгиева 52/02.07.2019 доцент Международно право и международни отношения. Мултилингвизъм и медийно сътрудничество 3.6 Право 2789/25.11.2019
55 Васка Славчева Станчева-Попкостадинова 52/02.07.2019 професор Психосоциална работа с деца 3.4 Социални дейности 2707/15.11.2019
Последна промяна: 2020-02-12