Заповед за жури

Име, Презиме и Фамилия

Шифър на професионално направление

Научна специалност

Факултет

Дата на защита

1

1117/10.05.2013

Албена Кирилова Вачев

2.1. Филология

Филология

Филологически факултет

5.7.2013

Последна промяна: 2017-03-15