Химия

Форма на обучение / Информационен пакет

Акредитация

Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2025 година.

Обучение

Обучението се извършва от Природо-математически факултет.

Анотация

Завършилите бакалавърската програма по "Химия" получават задълбочена теоретична подготовка и солидни практически умения, които съответстват на европейските стандарти и изисквания. Бакалаврите по Химия имат добри възможности за реализация като експерти-химици, както и възможности за успешно продължаване на образованието си в по-високи степени (магистърски и докторски) в България и в чужбина. Завършилите бакалавърската специалност могат да работят като химици в химичната, биотехнологичната и хранителната промишленост, както и в медицински и научни лаборатории.