Педагогика на обучението по химия и физика

Форма на обучение / Информационен пакет

Акредитация

Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2026 година.

Обучение

Обучението се извършва от Природо-математически факултет.

Анотация

В специалност "Химия и физика" - ОКС "Бакалавър" се  подготвят  специалисти, които могат да се реализират в различни области: образование, икономика, управление, научно-приложни дейности, консултиране и др. Завършващите специалността са висококвалифицирани кадри, притежаващи широка теоретична и практико-приложна подготовка. Те могат да работят във всички степени на образователната система като учители по "Химия и опазване на околната среда", по "Физика и астрономия", и по "Човекът и природата". Освен това те могат успешно да работят и да заемат отговорни длъжности, изискващи по-специфични знания в научни и производствени, публични и частни предприятия и организации с нестопанска цел, лаборатории и др.

Обучението е в рамките на 8 семестъра (4 години), осигурява се главно от катедра "Химия" и от други катедри от ПМФ и ФП на ЮЗУ.