Метрология

Форма на обучение / Информационен пакет

Акредитация

Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2024 година.

Обучение

Обучението се извършва от Природо-математически факултет.

Анотация

Бакалавърската програма по Метрология е със срок на обучение 4 години и е предназначена да подготвя специалисти от професионално направление физически науки с квалификационно наименование физик-оптик, които умеят да прилагат физиката в научноизследователската и  широк кръг приложни дейности. Студентите, завършили степента "бакалавър" получават теоретически и приложни знания по основни физически и математически дисциплини, което им дава възможност за добра професионална реализация, също така да продължат образованието си в образователно-квалификационна степен "магистър". Учебният план на степента "бакалавър" е разработен в съответствие с държавните изисквания за специалността, съгласувани с европейските нормативи за съответната степен на обучение. Учебният план съдържа дисциплини, разпределени в три категории - задължителни, избираеми и факултативни, които дават на студентите възможност чрез изборност на курсове да получат теоретически и приложни знания по съвременни физични направления и тяхното приложение в други науки и в производството.

Специалистите, завършили специалност "Метрология", могат да работят в лаборатории и центрове по контрол на качеството, да се реализират като служители на ДАМТН (Държавна агенция за метрологичен и технически надзор), в научните институти и лаборатории от направление физически науки и сродни природни науки.