Югозападният университет "Неофит Рилски" - Благоевград обявява прием на документи за едногодишни професионално-педагогически специализации за придобиване на ІІІ професионално-квалификационна степен от учители с придобита ІV професионално-квалификационна степен на теми:

*       Актуални проблеми в обучението по информатика и информационни технологии - предназначена е за учители по информационни технологии в прогимназиална степен и учители по информатика и информационни технологии в гимназиална степен. Целта на специализацията е да се повиши професионалната квалификация на потребителите за прилагане на иновационни политики и техники в образованието.

*       Приложение на информационните технологии в учебния процес - предназначена е за учители от всички образователни степени и по всички учебни предмети. Целта е да се повиши професионалната квалификация на потребителите за прилагане на информационните технологии и иновационни политики и техники в образованието.

*       Съвременно обучение по природни науки - предназначена e за учители по природни науки в основните и средни училища и предоставя възможности за разширяване и обогатяване на знанията и развитие на професионалните компетенции. Целта на специализацията е да се повиши квалификацията на потребителите за прилагане на иновационни методи и техники в образованието. Придобитата професионална компетентност на учителите ще позволи пълноценна реализация в условията на съвременната образователна среда, постигане на оптимални резултати в обучението и повишаване ефективността на труда им в съответствие с предявените към тях изисквания.

*       Съвременни проблеми на образователния процес в детската градина - предназначена за детски учители, педагози в детски ясли, възпитатели. Целта на специализацията е да се повиши професионалната квалификация на потребителите за прилагане на иновационни педагогически технологии в предучилищното образование. Специализацията е съставена от две части: постоянна и вариативна. Постоянната дава възможност на учителите да се запознаят с основните положения на държавния образователен стандарт и да овладеят пътищата, по които той се имплицира в образователните програми и как в съответствие с тях се реализира в педагогическата практика.

*       Иновации в системата на началното образование - предназначена за учители в началния етап на основното образование. Насочена е към обогатяване и задълбочаване на познанията, усъвършенстване на професионалните компетенции на учителя за приложение на иновационни подходи, технологии и методи в учебно-възпитателня процес. В съдържателно отношение курсът обхваща разнообразни тематични области в проблемното поле на началната училищна педагогика.

Необходими документи:

  1. Заявление по образец
  2. Копие и оригинал на дипломата за завършено висше образование
  3. Копие и оригинал на свидетелство за завършена ІV ПКС

Срок за подаване на документи: месец септември и месец януари

За повече информация и приемане на заявления: телефон 073/588 595, е-mail: sofi_tsvetanova@swu.bg - София Цветанова, стая 103 на Ректората.

Последна промяна: 2017-05-29