І. Цели на квалификацията

Целта на обучението в допълнителната професионална квалификация  "Педагогика на обучението по човекът и природата" е подготовка на добре информирани и практически обучени учители по новия учебен предмет "Човекът и природата" в 5 и 6 клас от прогимназиалната степен  на обучение за нуждите на региона и страната.

Целта се постига с адекватна теоретична и практико-приложна подго-товка на студентите в четири направления - физическо, химическо, биологическо и педагогическо.

По всички дисциплини обучението се осъществява по нови програми, съобразени със спецификата на предмета и с необходимостта от хармонизиране на нашето образование с добрите европейски практики.

Целта е учители, притежаващи учителска правоспособност в областта на природните науки, да придобият допълнителна квалификация, която да осигури знания, умения, лични и професионални компетенции за осигуряване на качествен образователно-възпитателен процес в прогимназиалната степен на средното общообразователно училище по "Човекът и природата".

ІІ. Квалификационен стандарт

Получилите допълнителна професионална квалификация "Педагогика на обучението по Човекът и природата",  ще:

1. Притежават основни знания в областта на физиката, биологията и химията и възможности за свързване на тези знания в един интегрален предмет от типа "Science".

2. Притежават основни знания за особеностите на психическите процеси при ученици от тази възрастова група;

3. Притежават знания, умения и компетентности за работа с учебната документация, свързана с предмета "Човекът и природата";

4. Използват специфични области от дидактиката, свързани с интегралния предмет "Човекът и природата".

5. Провеждат практически занятия - лабораторни упражнения и демонстрационни опити от различни области на природните науки.

6. Планират, организират, анализират и управляват компетентно образователно-възпитателния процес по Човекът и природата.

7. Подбират оптимален комплекс от подходи, методи, средства и форми в обучението.

8. Извършват вътрешно качествено и обективно оценяване постиженията на учениците по Човекът и природата съобразно с изискванията на Наредба №3/15.04.2003г. за Системата на оценяване.

9. Планират, организират и провеждат извънкласни форми на работа.

ІІІ. Възможности за реализация

Завършилите професионална квалификация "Педагогика на обучението по Човекът и природата", получават приложение към дипломата за висше образование за допълнителна професионална квалификация. Те придобиват възможността да упражняват професии съобразно придобитото  образование и могат да бъдат назначавани на следните длъжности:

1. Учител по "Човекът и природата" в прогимназиалната степен на средното училище.

2. Всички останали длъжности, съответстващи на основната квалификация на учителя.

ІV. Предназначение на квалифи-кацията

Според класификатора на специалностите, квалификацията е предназначена за учители завършили специалности: "Учител по Химия", "Учител по Биология", "Учител по Физика", "Педагогика на обучението по Биология и химия", "Педагогика на обучението по Химия и физика", "Педагогика на обучението по Физика и математика", "Педагогика на обучението по Биология и география".

V. Учебен план

В учебния план са предвидени общи учебни дисциплини за учители от всички специалности, както и блокове за учители, притежаващи правоспособност по отделните предмети.

VІ. Форми на обучение и обучители

Според учебния план се предвижда задочна форма на обучение с продължителност два семестъра по 105 часа и разработка и защита на дипломен проект - един семестър.

Предвижда се занятията да бъдат проведени в удобно за учителите време.

Занятията ще бъдат провеждани от преподаватели от ЮЗУ "Неофит Рилски" и СУ "Св. Климент Охридски".

VІІ. Заплащане и битови условия

ЮЗУ "Неофит Рилски" разполага с университетски център "Бачиново", в който има много добри условия за обучение и леглова база.

Цената на обучението при група от 10 специализанти е около 800 лева общо за трите семестъра. При по-големи групи цената се редуцира.

Вторият модул се доплаща съобразно допълнителните учебни дисциплини

VІІІ. Начало на курса - 10. VІІ. 2009 г.

IX.Срок за записване - 20. 06. 2009г. (с регистрационна карта)

X. Адрес за връзка и допълнител на информация

Допълнителна информация може да получите на телефон:

073 88 89131 или 073 83 18 25

Е-mail: pmf@swu.bg

v_dimitrova.bl@abv.bg

roza_boyadjieva@abv.bg

За контакти:

Христина Ковачева - секретар на ПМФ

доц. д-р Величка Димитрова

доц. д-р Стефан Манев

ас. Роза Бояджиева

Последна промяна: 2015-04-22