Срок на обучение: четири семестъра
Организира: Центърът за нови медии и дигитална култура при ЮЗУ "Н. Рилски"

Курсът е предназначен както за студенти, бакалаври, така и за всички други желаещи да се обучават в областта на дигиталната култура.

Специализантите се подготвят за:

 • Използване на езиците HTML, DHTM и CSS;
 • Създаване на интерактивни уеб сайтове и мултимедийни продукти;
 • Познаване на  актуални среди за разработване в уеб;
 • Практическа реализация на фотографски образи посредством цифров фотоапарат;
 • Работа с RAW, JPG и TIFF, 48 MB или 5 MB;
 • Работа с редактиращи програми (Photoshop);
 • Работа с интернет технологии;
 • Създаване на интернет реклами;
 • Работа в областта на предприемаческия бизнес и е- маркетинг;
 • Други.

Завършилите специализанти придобиват професионални умения за:

 • комплексна представа за структурата и възможностите на езиците HTML, DHTML и CSS
 • създаване на цифрово фотографско изображение и приложението му в различни области;
 • критични нагласи спрямо социалните, икономически, културни,  образователни и етични проблеми, които възникват в резултат на ролята и влиянието на технологиите в културния и социален живот;
 • използване на най-новите информационни и комуникационни технологии в обществените комуникации, в частност в новата медия среда;
 • разбиране на настоящите критични и теоретични дебати около дигиталната култура и ролята на технологиите в културния живот;
 • професионална работа в областта на интернет пространството и новата медийна култура;
 • организиране и управляване на предприемаческия бизнес в дигиталната среда;
 • ориентация в модерната проблематика на информационното общество и ключовата роля на информационните и комуникационни технологии  в съвременната дигитална среда за работа и живот.

Специализираната подготовка включва:

 • основни познания в областта на дигиталната култура, новата комуникационна и медийна среда в интернет пространството и ролята на  информационните технологии в обществото на 21 век;
 • усвояване на базовия терминологичен апарат, основните прийоми и подходи за успешна работа  във виртуалната среда;
 • придобиване на знания за новите начини на създаване, разпространение и усвояване на медийните продукти в интернет пространството.

Курсът предлага обучение по различни дисциплини:

 • Интернет технологии
 • Интернет реклама
 • Уеб дизайн и създаване на мултимедийни продукти
 • Текстът в новите медии
 • Предприемачество
 • Е-маркетинг и др.

След успешно положени изпити, всеки курсист се явява на заключителен изпит (по утвърден конспект) или разработва и публично защитава дипломна работа, като темата се съгласува с ръководителя на квалификацията или преподавател.

При успешно приключване на курса се получава свидетелство за професионална квалификация.

Курсът се води от утвърдени университетски преподаватели и специалисти от различни научни области.

Обучението е платено като курсистите заплащат в касата на Университета определената от Центъра такса за обучение.

За контакти: Секретар на Факултета по изкуствата, Кабинет № 1580, Тел.: +359-73-588533

Директор на ЦНМДК - tansha@swu.bg

Последна промяна: 2015-04-22