Целта на курса е да се подготвят висококвалифицирани специалисти за изпълняване на ръководни функции в системата на здравеопазването, за различните равнища в институциите на централната и местната власт в областта на здравеопазването, както и в структурите на здравните заведения и фондове. Те ще могат да се реализират в звена, в чиито професионални характеристики се осъществяват и управляват икономически процеси и отношения, свързани със здравето, включително финансиране, здравно осигуряване, управление на ресурси, стандарти за качество и др.

Предназначена е за практикуващи мениджъри и здравни кадри, за икономисти и неикономисти в областта на социалната сфера и здравното осигуряване.

Придобиват се знания в областта на здравната политика, икономиката и финансирането на здравеопазването, правното регулиране, медико-статистически, маркетингови и управленски подходи, необходими за квалификацията на здравните мениджъри.

Необходими документи при кандидатстване:

1. Молба до Декана на Стопанския факултет при ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград;

2. Ксерокопие на дипломата за висше образование или уверение, че лицето е студент в трети или четвърти курс.

3. Такса за административно обслужване.

Курсът завършва със защита на дипломна работа.

Успешно завършилите квалификационния курс получават Свидетелство за професионална квалификация.

Срок за подаване на документи: от 01 септември 2020 г. до 30 септември 2020 г.

Документите се подават в 309-ти кабинет на Стопанския факултет

 

Контакти:

Гр. Благоевград

Ул. Иван Михайлов 60, УК-8

Кабинет: 8309

Милена Донина

e-mail: milena_donina@swu.bg

тел. +359 882 566892

Последна промяна: 2020-08-26