Завършилите специалисти са подготвени за работа в съвременните условия в областта на Интернет, новите медии и другите модерни средства за комуникация, включително в сферата на уеб дизайна, интернет технологиите, мултимедията, компютърната сигурност, дигиталната фотография, интернет рекламата, бизнес комуникацията и др.

Завършилите курсисти придобиват задълбочена научно-теоретична подготовка, която включва усвояване на знания и умения за: използване на най-новите информационни и комуникационни  технологии; създаване, разпространение и усвояване на мултимедийни продукти; съвременно приложение на цифровите технологии в създаване на изображение и приложението им в различни области на живота; работа в и чрез Интернет, свързана с новите прояви и форми на комуникация и култура и пр.

Специализираната подготовка включва придобиване на основни познания в областта на Интернет, информационните технологии и дигиталната култура; усвояване на базовия терминологичен апарат, основните прийоми и подходи за успешна работа в дигиталното пространство.

Завършилите курсисти получават практико-приложна подготовка, която включва:

 • придобиване на опит за работа в новата мултимедийна среда;
 • създаване на умения и навици за получаване, използване и създаване на информация, за работа с новите инструменти за комуникация в дигиталното пространство;
 • усвояване на компетентности в областта на уеб дизайна, дигиталната фотография, компютърната сигурност, интернет рекламата, бизнес комуникацията, електронната търговия и пр.

Завършилите курсисти получават знания и умения за:

 1. Използване на езиците HTML, DHTM и CSS;
 2. Създаване на интерактивни уеб сайтове;
 3. Защита на информацията и компютърните системи като цяло;
 4. Създаване на мултимедийни продукти;
 5. Практическа реализация на фотографски образи посредством цифров фотоапарат; работа с RAW, JPG и TIFF; работа с редактиращи програми (Photoshop);
 6. Използване на интернет технологии;
 7. Разбиране и ползване на техники и технологии на Връзки с обществеността;.
 8. Работа в областта на бизнес комуникацията; владеене на делово общуване на български и на английски език от курсистите;
 9. Разбиране на различни стратегии и техники за рекламиране в Интернет средата; конструиране на цялостна рекламна кампания от локален, национален и глобален мащаб в Интернет;
 10. Други

Обучението се осъществява от Центъра за нови медии и дигитална култура към Факултет по изкуствата.

Организация на обучението се извършва по учебни дисциплини чрез следните форми:

 1. Краткосрочни:
  • еднократни лекции;
  • лекционни цикли   (лектории) с кратък срок и хорариум до 120 учебни часа;
  • курсове за квалификация с продължителност три месеца от 120 до 180 ч. учебни часа;
   Курсистите, посещавали някоя от краткосрочните форми получават Удостоверение съгласно Наредбата за държавни изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища.
 2. Дългосрочни:
  • Курсове за квалификация с продължителност два семестъра и с хорариум минимум 220 учебни часа.

Успешно завършилите дългосрочните квалификационни форми след полагане на държавен изпит или защита на дипломна работа (или курсов проект) получават Свидетелство съгласно разпоредбите на Наредбата за държавни изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища.

Курсовете се водят от утвърдени университетски преподаватели и специалисти от различни практически области.

Центърът за нови медии и дигитална култура предлага и краткосрочни  курсове за допълнително обучение по:

 • Web  дизайн
 • Създаване на мултимедийни продукти
 • Дигитална фотография
 • Интернет технологии
 • Електронна търговия
 • Интернет реклама
 • Други

Обучението, завършва с изпит по зададена тема.  При успешното полагане на изпита се получава сертификат за допълнително обучение.

Курсовете са предназначени както за студенти, така и за всички други желаещи да се обучават в областта на интернет технологиите, новите медии и дигиталната култура.

Необходими документи:

Приемът на курсисти е свободен като желаещите да се обучават трябва да предоставят свидетелство за завършено средно или висше образование и заявление за кандидатстване.

Обучението по отделните курсове е платено като курсистите заплащат в касата на Университета определената от Центъра такса за обучение според неизбежните разходи за провеждане на съответната учебна дейност.

Телефон за контакти: Факултет по изкуствата, 073-588 533

Email: tansha@swu.bg

Последна промяна: 2015-04-22