Югозападният университет "Неофит Рилски" - Благоевград, на база сключено споразумение с Департамента за информация и повишаване квалификацията на учителите към Техническия университет - Стара Загора, съдейства за прием на документи за придобиване на професионално-квалификационна степен от учители.

Документите ще се приемат от 1 юли 2021 г. до 23 юли 2021 г.

Необходими документи:

 1. Актуална снимка с размер 3,5 / 4,5 см, надписана отзад с трите имена;
 2. Заявление по образец;
 3. Декларация, че към момента на подаване на документите, кандидатът няма наложено или незаличено дисциплинарно наказание съгласно чл. 56 от Наредба 15;
 4. Заверено от кандидата копие на трудовата му книжка;
 5. Заверено от кандидата копие на документ(и), удостоверяващ(и) присъдени или признати квалификационни кредити;
 6. Заверено от кандидата копие на диплома за завършено висше образование - всички страници, включително и на приложението;
 7. Заверено от кандидата копие на документ за присъдена или придобита професионална квалификация "учител" с изключение на случаите, в които такава професионална квалификация не се изисква за заемането на съответната длъжност на педагогически специалист;
 8. Заверено от кандидата копие на документ за придобита предходна професионално-квалификационна степен (не важи за V ПКС);
 9. Заверено от кандидата копие на документи, удостоверяващи обстоятелствата по чл. 58, ал. 2 при кандидатстване за пета професионално-квалификационна степен, ако има такива.

Кандидатите за ВТОРА ПКС представят писмената разработка (минимум 30 стандартни машинописни страници) в един екземпляр, а тези за ПЪРВА ПКС (минимум 60 стандартни машинописни страници) - в два екземпляра, заедно с публикациите по темата (за предпочитане - ксерокопия: титулна страница на списанието, съдържанието и страниците, на които е публикувана статията).

Документите се  представят в MS Word или PDF формат.

Кандидатите за придобиване на професионално-квалификационни степени заплащат следните парични вноски:

 1. Такса за административно обслужване - 30.00 лв.
 2. За процедура за придобиване на професионално-квалификационни степени, както следва:

ПКС

Характеристика на процедурата

Такса

1

пета

устен изпит

73,00 лв.

2

четвърта

писмен изпит

96,00 лв.

3

трета

по документи

50.00 лв.

4

втора

защита на писмена разработка

91,00 лв.

5

първа

защита на писмена разработка

102,00 лв.

Таксите се заплащат след обработка на документите.

Документи ще може да подадете и онлайн чрез електронната платформа на ДИПКУ Стара Загора.

Сесията за придобиване на ПКС се провежда по график от 15 септември до 15 ноември на съответната година съгласно Наредба 15/22.07.19 г.

Документи ще се приемат в стая 103 на Ректора.

Телефон за връзка:  089 345 9218, e-mail: sofi_tsvetanova@swu.bg

Последна промяна: 2021-06-09