В съответствие с Наредба за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация "учител", катедра "Културология" предлага придобиване на професионална квалификация "Учител" за завършилите образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" по специалностите "Култура и културен туризъм", "Културология и културен мениджмънт" и "Култура и медии" към професионално направление 3.1. "Социология, антропология и науки за културата", както и по специалности към други професионални направления с придобита диплома в областта на културата, медиите, културния туризъм и културния мениджмънт.

Форми на обучение

Обучението за квалификацията може да бъде осъществено едновременно с подготовката по "Култура и културен туризъм", "Културология и културен мениджмънт" и "Култура и медии" за срок от 6 семестъра в задочна форма на обучение или след придобита ОКС "бакалавър" и/или "магистър" за срок от 2 семестъра в задочна форма на обучение.

Професионални умения, знания и компетенции

Придобилият квалификацията има висока специализирана подготовка в областта на науките за културата, културния туризъм, изкуствата, материалното и нематериално културно наследство, в областта на културния мениджмънт, маркетинг и културните политики. Едновременно с това има знания и компетентности за подпомагане на процеса на социализация, за усвояването на културните ценности и социален опит, за развиването на способност за критично и евристично мислене у учениците в бързо променящия се свят.

Професионална реализация

Придобилите професионалната квалификация могат да се реализират в системата на средното образование. Според Националната класификация на професиите и длъжностите от 2011 г., длъжностите, които завършилите квалификацията могат да заемат са от клас "Специалисти" - 2320 Учители по професионална подготовка в професионалното образование и обучение и преподаватели в ЦПО и в професионалните колежи. Примерни длъжности по 2320 са: 5006 Учител, теоретично обучение, 5009 Преподавател, център за професионално обучение, 5010 Учител/преподавател, професионален колеж; 5037 Преподавател, хуманитарни и обществени дисциплини в занимания по интереси и т.н.

Телефон за контакти: +359/ 73/ 588 533, Вяра Дюлгерова - секретар на Факултета по изкуствата

Е-mail: art@swu.bg

Последна промяна: 2019-10-22