Икономическа и социална география

Форма на обучение / Информационен пакет

Акредитация

Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2024 година.

Обучение

Обучението се извършва от Природо-математически факултет.

Анотация

Докторската програма "Икономическа и социална география" се стреми да осигури задълбочена теоретична  подготовка и да създаде условия за формиране на научноизследователски компетентности за осъществяване на научни изследвания в областта на икономическата и социална география.

Основната цел на докторската програма е да подготвя висококвалифицирани научни, изследователски и преподавателски кадри с опит в осъществяването на изследователска дейност в областта на социално-икономическата география; да създава възможности за формиране на съвременни научно-теоретични и практико-приложни знания, умения и компетентности за самостоятелни научни изследвания, за работа в екип, за прилагане на иновационни и технологични постижения; да формира методологически опит и умения за планиране на изследователска дейност, за анализиране на научните резултати и за обосноваване на препоръки, свързани темата на дисертационния труд и териториалните социално- икономическите системи в различни географски региони и сфери на социално-икономическия живот, институции и др.

Докторантите изпълняват докторантската програма, която включва следните дейности:

  1. Образователна - участие в учебни курсове (лекции, семинари и др.).
  2. Научноизследователска - по темата на дисертационния труд, вкл. участие в научни проекти.
  3. Преподавателска и експертна дейност, участие в научни форуми.
  4. Полагане на изпити, предвидени в индивидуалния учебен план.
  5. Защита на докторска дисертация

Обучението на докторантите се осъществява по индивидуален учебен план, който се изготвя от докторанта и научния му ръководител, приема се на катедрен съвет и се утвърждава от факултетния съвет. Индивидуалният учебен план се изготвя на базата на учебния план на акредитираната от НАОА докторантска програма и по образец на Докторантското училище на ЮЗУ "Неофит Рилски". С него се определя насочеността на докторантурата и се детайлизират по години дейностите, които трябва да бъдат извършени.

Докторантът придобива право на защита на дисертационния си труд след изпълнение на дейностите по обучението, успешно полагане на изпитите, определени в индивидуалния учебен план и изпълнение на критериите и показателите за отчитане на готовността за придобиване на образователната и научна степен "Доктор".