Методика на обучението по информатика и информационни технологии

Форма на обучение / Информационен пакет

  Акредитация

  Тази програма е в процес на акредитиране, поради изтичане на срока на предходна акредитация.

  Обучение

  Обучението се извършва от Природо-математически факултет.

  Анотация

  Подготовката на докторантите по докторската програма включва придобиване на научна квалификация - основа за постижения в областта на методиките на обучение по информатика и информационни технологии за творческа изследователска работа, за академично преподаване.

  Обучението на докторантите обезпечава овладяването на високи академични стандарти и комуникативни умения.

  Подготовка им дава възможност за реализация в конкретна научноизследователска и експертна дейност.

  Обучението се осъществява в редовна, задочна и самостоятелна форма на подготовка.

  Компетенции на завършилите програмата:

  • богата професионална култура и комуникативни умения;
  • познава методологичните и теоретичните основи на педагогическата наука;
  • притежава научни компетенции в областта на методологията, методиката и инструментариума на научните педагогически и специализирани изследвания в областта на обучението по математика и/или информатика;
  • умения за успешно осъществяване на регионални, национални и международни педагогически изследвания;
  • притежава умения за интерпретация на научни тези (собствени и чужди) и внедряването им в педагогическата практика;
  • квалифициран е за самостоятелна преподавателска и експертна дейност в областта на обучението по математика и информатика;
  • владеене на добро равнище на чужд език и информационни технологии;
  • умения за работа в екип;

  Учебен план:

  Обучението се осъществява по индивидуален учебен план, в съответствие с типовия учебен план на докторската програма и тематиката на докторантското изследване и включва: здължителни, избираеми и факултативни дисциплини; педагогическа дейност; научно-изследователска дейност..

  Примерни курсове
  Учебният план включва

  • Задължителните дисциплини
   1. Методология и методи на педагогическите изследвания
   2. Чужд език
   3. Разработване и управление на образователни и научни проекти
   4. Частни дидактически технологии (Методика на обучението по информатика и ИТ)
  • Избираеми дисциплини -съобразени с тематиката на дсертационния труд;
  • Факултативни - всеки докторант по желание може да избере дисциплина от друга докторска програма

  Дипломиране:

  Полагане на изпити от Индивидуалния учебен план и Защита на докторска дисертация