Физика на кондензираната материя и вълновите процеси

Форма на обучение / Информационен пакет

Акредитация

Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2021 година.

Обучение

Обучението се извършва от Природо-математически факултет.

Анотация

Докторската програма по "Физика на кондензираната материя и вълновите процеси" от професионално направление 4.1. Физически науки дава възможност за получаване на третата образователна и научна степен на висше образование "Доктор".

Тази докторска програма осигурява възможности за провеждане на научна, изследователска, преподавателска и управленческо-организационна дейност в областта на физическите науки.