Мениджмънт на човешките ресурси в бизнеса

Форма на обучение / Информационен пакет

  • за студенти завършили ОКС "бакалавър"/"магистър" в професионални направления 3.7. Администрация и управление, 3.8. Икономика и 3.9. Туризъм. - 2 семестъра - Информационен пакет
  • за студенти завършили ОКС "бакалавър"/"магистър" в професионални направления, различни от 3.7. Администрация и управление, 3.8. Икономика и 3.9. Туризъм - 4 семестъра - Информационен пакет

Акредитация

Тази програма е в процес на акредитиране, поради изтичане на срока на предходна акредитация.

Обучение

Обучението се извършва от Стопански факултет.

Анотация