Регионално развитие

Форма на обучение / Информационен пакет

  • редовно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по същото професионално направление - 2 семестъра - Информационен пакет
  • редовно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по друго професионално направления - 4 семестъра - Информационен пакет

Акредитация

Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2025 година.

Обучение

Обучението се извършва от Природо-математически факултет.

Анотация

Магистърската програма осигурява подготовката на висококвалифицирани специалисти в областта на регионалното развитие и управление на административно-териториалните единици.

Учебният план осигурява задълбочена научно-теоретична и специализирана подготовка чрез надграждане на знания и умения върху базовата подготовка на студентите, получена при обучението  за придобиване на ОКС "бакалавър". Поставя се акцент върху повишаването на професионалните компетентности и формирането на умения за изпълняване на задачи, свързани с развитието на дадена територия, както и върху  възможностите за изява на творческите способности за експертна дейност в тази насока.

Обучението се осъществява в 2 семестъра (за специалисти) и 4 семестъра (за неспециалисти). Учебното съдържание е структурирано в 2 блока - задължителни и избираеми дисциплини.

При двусеместриалното обучение се изучават осем задължителни и три избираеми дисциплини. Избираемите дисциплини са обособени в 2 групи (по една за всеки семестър), като студентите избират две дисциплини от предложените в първа група и една дисциплина съответно от втора група.

При четирисеместриалното обучение се изучават 21 задължителни и три избираеми дисциплини. Избираемите дисциплини са обособени в 2 групи (по една за всеки семестър), като студентите избират две дисциплини от предложените в първа група и една дисциплина съответно от втора група.

Обучението завършва със защита на дипломна работа.

Магистърската програма "Регионално развитие" осигурява широки възможности за професионална реализация:

  • специалисти, експерти, съветници, държавни служители и ръководители на звена за управление на регионалното развитие и регионалната политика в централните държавни органи, на регионално (областна администрация) и локално (общинско) ниво;
  • служители в Министерството на регионалното развитие;
  • в структурите на министерства, общини и други органи занимаващи се с регионално развитие;
  • специалисти анализатори в българските ведомства по въпросите на регионалното развитие;
  • изследователи в научни институти и преподаватели във висши училища по проблемите на регионалното развитие и регионална политика, и т.н;
  • неправителствени, нестопански публични организации, търговски камари, както и в представителства на транснационални корпорации, чужди фирми със смесено участие;
  • специалисти в отделите по евроинтеграция и международна дейност на държавни учреждения в областта на регионалното развитие, при разработване и управление на проекти на всички нива.