Международен бизнес

Форма на обучение / Информационен пакет

  • редовно/задочно, за притежаващи ОКС „бакалавър“/”магистър” по специалности от професионално направление 3.8. Икономика и 3.7. Администрация и управление - 2 семестъра - Информационен пакет
  • редовно/задочно, за притежаващи ОКС „бакалавър“/”магистър” по специалности от друго професионално направление - 4 семестъра - Информационен пакет
  • редовно/задочно, за притежаващи ОКС „професионален бакалавър по....“ по специалности от професионално направление 3.8. Икономика  - 4 семестъра - Информационен пакет

Акредитация

Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2024 година.

Обучение

Обучението се извършва от Стопански факултет.

Анотация

ЦЕЛ НА ПОДГОТОВКАТА

Магистърската програма по специалност "Международен бизнес" има за задача да подготви квалифицирани кадри за изпълнение на  външноикономически и външнотърговски операции на различни равнища на стопанската и административна система на Република България, за звената на банковата система и небанковите финансови институции, централната банка и структурите на Европейския съюз, международни организации и подразделения на Министерството на външните работи, стокови и фондови борси и бюра за обмен на валута.

Завършилите тази специалност могат да заемат следните длъжности:

  • финансов мениджър, специалист по международни инвестиции, специалист по външнотърговски и валутни операции, експерт по международни кредити, брокер или дилър, митнически инспектор и др. Завършилите специалността се реализират във всички стопански единици, които установяват и поддържат контакти с чужбина в областта на външната търговия, международната банкова дейност, обмена на услуги, транспортната и спедиционната дейност, международното застраховане, представителствата на чуждестранни фирми, смесените фирми, международния туризъм, международните организации и др.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОДГОТОВКАТА

Бъдещите магистри по специалност "Международен бизнес" са подготвени за вземане на управленски решения в бързо изменяща се международна икономическа среда, да формулират концепции и стратегии за развитието на валутния и външнотърговски сектор.

Магистърът по 'Международен бизнес" прилага интегрирано получените общотеоретични и специализирани икономически познания в областта на:

  • външноикономическата и външнотърговска дейност;
  • международния банков мениджмънт и маркетинг, управлението на международен финансов риск;
  • финансирането на задгранична предприемаческа дейност,
  • политиката и функциите на международните финансови институции,
  • спецификата на международните борсови и валутни операции;
  • международните публични финанси, действащите програми и политики в рамките на обединеното европейско пространство.

Квалификационната характеристика на специалността "Международен бизнес" за образователно-квалификационна степен "Магистър" с професионална квалификация "Магистър по международен бизнес" е основен документ, който определя разработването на учебния план и учебните програми. Тя е съобразена със Закона за висшето образование, с Наредбата за държавните изисквания за придобиване на ОКС "Магистър", "Бакалавър", "Специалист"  и с Правилниците на ЮЗУ "Неофит Рилски".