Моделиране, технологии и мениджмънт в шевната индустрия

Форма на обучение / Информационен пакет

  • редовно/задочно за завършилите ОКС бакалавър и ОКС магистър по направления 5.1 - 2 семестъра - Информационен пакет

Акредитация

Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2022 година.

Обучение

Обучението се извършва от Технически факултет.

Анотация

Магистърската програма "Моделиране, технологии и мениджмънт в шевната индустрия"  има за цел да подготви кадри за проучвателна, проектантска, конструкторска, технологична, производствена, организационна, контролна и управленска дейност, рекламна, търговска и логистична дейност, както и научно-изследователска и внедрителска дейност във всички фази, процеси и области на съвременната шевна индустрия, които имат знания, умения, навици, нагласи и ценности, релевантни на съвременните  бързоразвиващи се шевни технологии, техники и изисквания на международния пазар към шевните изделия. Магистърът по Моделиране, технологии и мениджмънт в шевната индустрия трябва да придобие умения за усъвършенстване на своите знания и практически компетенции, да владее съвременни методи за осъществяване на научно-изследователска дейност и да притежава много добра специализирана комуникативност, чрез което непрекъснато да поддържа на съвременно ниво своя професионализъм в областта на шевната индустрия.

Разработената учебна документация на специалността е в съответствие с най-новите тенденции в техническото, технологичното и икономическо усъвършенстване на шевната индустрия, с отчитане на международния опит и съхранение на националните традиции и постижения в областта на проектирането, производството и мениджмънта на текстилните и шевни изделия.