Музикален инструмент или пеене с ръководство на вокални и инструментални формации

Форма на обучение / Информационен пакет

  • редовно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ по професионално направление 8.3 “Музикално и танцово изкуство” професионална квалификация: "Изпълнителско изкуство" - 2 семестъра - Информационен пакет

Акредитация

Тази програма е в процес на акредитиране, поради изтичане на срока на предходна акредитация.

Обучение

Обучението се извършва от Факултет по изкуствата, Катедра "Музика".

Анотация

Образователно - квалификационната степен  " Магистър по музикален инструмент или пеене с ръководство на вокални и инструментални формации"има за цел придобиването на педагогически и изпълнителски професионални компетенции относно:

  • сценична интерпретация на музикално творчество от различни стилове и епохи;
  • ансамблово музициране и умения за ръководство на  различни видове камерни инструментални формации и вокални групи;
  • инструментален съпровод на индивидуални изпълнители и на училищни състави от различно естество;
  • провеждане на специализирана методическа подготовка за обучение по музикален инструмент/пеене на деца от различни възрастови групи;
  • конкретно приложение на специфичните и общи познания в областта на музикалното изкуство и на други видове изкуства.