Спортна анимация

Форма на обучение / Информационен пакет

  • редовно, за придобилите ОКС “бакалавър” по същата специалност - 2 семестъра - Информационен пакет
  • редовно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ по друго професионално направление - 4 семестъра - Информационен пакет

Акредитация

Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2026 година.

Обучение

Обучението се извършва от Факултет по педагогика.

Анотация

Магистърската програма осигурява задълбочена, специализирана подготовка на студентите, насочена към реализацията им в спортно-развлекателната дейност.

Академични стандарти на магистърската програма:

  • Магистърската програма осигурява теоретико-методическа подготовка, позволяваща на студентите да организират и провеждат разнородна спортна, спортно-развлекателна, рекреационна, демонстрационна и други видове дейност с различни възрастови групи, включително с деца и хора от "третата" възраст. Програмата осигурява знания, свързани с планирането и прогнозирането на различни аспекти от дейността и диагностиката на произтичащите от това процеси и явления.
  • Придобиване на практически умения за организиране и провеждане на занимания, състезания, игри, забави, спортни празници, демонстрации и други.
  • Придобиване на компетенции за взаимодействие с различни по възрасти функционални възможности хора, с различно ниво на общите / естествено-приложни/ и специфични спортни, танцови и други двигателни умения.

Предназначение на магистърската програма

Предназначена е за студенти, завършили бакалавърска степен   в специалности от професионални направление:

1.2. Педагогика

1.3. Педагогика на обучението по.....