Философия и психоанализа

Форма на обучение / Информационен пакет

  • редовно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по професионално направление Философия или Психология - 2 семестъра - 2 семестъра
  • редовно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по други професионални направления - 4 семестъра

Акредитация

Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2024 година.

Обучение

Обучението се извършва от Философски факултет.

Анотация