Следдипломна професионална квалификация "Учител по география"

Катедра "География, екология и опазване на околната среда" към Природо-математически факултет организира и провежда обучение за получаване на допълнителна професионална квалификация "Учител по география". Обучението е с продължителност:

  • Два семестъра за специалисти, завършили специалност География или География и регионална политика, ОКС бакалавър;
  • Четири семестъра за неспециалисти, завършили специалности от други професионални направления.

Обучението е в редовна форма и се организира:

  • В група (при записани пет и повече специализанти). Занятия се провеждат по график, съобразен с възможностите на студентите;
  • Индивидуално (при невъзможност за сформиране на група). Индивидуалната форма на обучение се провежда чрез консултации, съгласувано с лекторите в курса.

Необходими документи:

  • Заявление по образец;
  • Ксерокопие от диплома/и за завършено образование, ОКС бакалавър и/или ОКС магистър;
    • Документ за платена такса за административно обслужване.

Подаване на документи:

  • по електронната поща - на адрес: emilia_patarchanova@swu.bg (доц. д-р Емилия Патарчанова);
  • на хартия: в Учебен корпус 1, кабинет 1464, г-жа Христина Ковачева - секретар на Природо-математически факултет, Тел. + 359-73-588-531; + 359 89 345 9215.

Срок за подаване на документите: от 01 до 25 септември (валиден за всяка учебна година).

Класиране на кандидатите: до 30 септември (валиден за всяка учебна година).

Записване на приетите кандидати: от 01 до 05 октомври (валиден за всяка учебна година).

Обучението завършва с държавен практико-приложен изпит по география (изнасяне и защита на разработен урок от студента). Завършилите курса получават Удостоверение за професионална квалификация "Учител по география".

Организирането и обучението в курса за получаване на допълнителна професионална квалификация "Учител по география" в ЮЗУ "Неофит Рилски" е напълно съобразено с Наредба за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация "учител" (обнародвана в ДВ, бр. 89, от 11.11.2016 г.,  изм. и доп. ДВ. бр. 105 от 18 декември 2018 г., изм. и доп. ДВ. бр. 10 от 5 февруари 2021 г.) и в съответствие с Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (обн. ДВ. бр. 61 от 2.08.2019 г., изм. и доп. ДВ. бр. 101 от 27.11.2020 г.)

Научен ръководител на курса: доц. д-р Емилия Патарчанова

e-mail: emilia_patarchanova@swu.bg, GSM: 0885 938005.

Последна промяна: 2021-07-19