Филологическият факултет организира и провежда едногодишно обучение за получаване на допълнителна професионална квалификация "Учител по български език и литература", "Учител по чужд език" (английски, френски, немски, руски)"

Обучението е задочно и се организира в групова и индивидуална форма. Очните занятия се провеждат съботно-неделно и през ученическите ваканции, съобразено с времето на работещите курсисти. Индивидуалната форма на обучение се провежда чрез консултации, съгласувано с лекторите в курса.

Условия за прием: Следдипломната професионална квалификация е предназначена за хора със завършено висше образование в професионално направление 2.1 Филология

Необходими документи:

  • Заявление за участие в обучението;
  • Ксерокопие от дипломата за завършено висше образование.

Подаване на документи:

Учебен корпус № 1, кабинет 568, г-жа Величка Сотирава - секретар на Филологическия факултет, тел. 073-588-523; filologia@swu.bg

Срок за подаване на документи: от 01.09.2021 г. до 08.10.2021 г.

Провеждането на курса за получаване на допълнителна професионална квалификация "Учител по български език и литература", "Учител по чужд език" в ЮЗУ "Неофит Рилски" е съобразено с Наредба № 12 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (обнародвана в ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г.) и Наредба за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация "Учител" (обнародвана в ДВ, бр. 89, от 11.11.2016 г.).

Обучението завършва с полагане на държавен практико-приложен изпит. При успешно полагане на изпитите, обучаемите получават Свидетелство за професионална квалификация "Учител по български език и литература", "Учител по чужд език" (английски, френски, немски, руски).

Последна промяна: 2021-09-14