Квалификационен курс за придобиване на професионална квалификация "Учител по икономически учебни дисциплини"

На основание чл. 3, т. 2 и чл. 4, ал. 2 от Наредба за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация "учител" Стопанският факултет при ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград провежда задочен квалификационен курс за придобиване на професионална квалификация "Учител по икономически дисциплини".

Обучението е предназначено за завършили ОКС "Професионален бакалавър по...", "Бакалавър" и "Магистър" в професионално направление 3.7. Администрация и управление и 3.8. Икономика, като обучението се организира в съответствие с държавните изисквания за тази специалност и с изискванията на Наредба за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация "учител".

Студентите, които завършват висшето си образование с образователно-квалификационна степен "Професионален бакалавър по...", "Бакалавър" и "Магистър" и придобиват професионална квалификация "учител" се подготвят за преподавателска дейност по дисциплини от икономическия цикъл в системата на предучилищното и училищно образование.

Цел на специализацията:

Посредством изучаването на комплекс от учебни дисциплини да се подготви специалист с качествени теоретични и свързани с практиката знания и умения, в състояние да изпълни своите професионални задължения.

Професионални умения, знания, компетенции:

Учителят по дисциплини от икономическия цикъл трябва да има висока специализирана подготовка, която включва: икономически знания; умения за самостоятелно, точно разкриване на проблемни ситуации и намиране на алтернативни пътища за тяхното решаване; умения за абстрахиране от проявите на единичното, случайното и вледеене на методически подходи към обобщеното, глобалното и системно знание; учения за интерпретиране на учебния материал. От особена важност за преподавателя по икономически дисциплини са уменията за творческо отношение към тематичния материал в средното училище  и за непрекъснато усъвършенстване на общопедагогическите способности и професионално-педагогическия стил.

  • да прилага комплексно знанията си в преподавателската си дейност;
  • да притежава умения за системно, точно и изчерпателно изложение по учебната проблематика
  • да умее да интерпретира учебния материал и творчески да подхожда към отделните проблеми;
  • да подбира методите и похватите на обучение в съответствие с целите на обучение по икономическите дисциплини в училище с оглед на постигането на по-високи крайни резултати;
  • да умее да ръководи процеса на обучение по дисциплини от икономиката;
  • самостоятелно или в съответните образователни институции, периодично да актуализира и повишава квалификацията си.

Професионална реализация:

Студентите могат да реализират придобитата си квалификация в системата на средното образование. Класическият университетски характер на специалностите, в съчетание с определени личностни качества и подготовката по придобиване на професионалната квалификация "учител" гарантират успешното им реализиране.

Успешно завършилите обучението си по учебен план получават свидетелство за професионална квалификация.

Необходими документи при кандидатстване:

  1. Молба до Декана на Стопанския факултет при ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград;
  2. Ксерокопие на дипломата за висше образование или уверение, че лицето е студент в трети или четвърти курс.
  3. Такса за административно обслужване.

Курсът завършва с държавен практико-приложен изпит в училище.
Успешно завършилите квалификационния курс получават Свидетелство за професионална квалификация.
Срок за подаване на документи: от 01 септември 2020 г. до 30 септември 2020 г.
Документите се подават в 309-и кабинет на Стопанския факултет

Контакти:

Гр. Благоевград
Ул. Иван Михайлов 60, УК-8
Кабинет: 8309
Милена Донина
e-mail: milena_donina@swu.bg
тел. +359 882 566892

Последна промяна: 2020-08-26