Катедра "Информатика" организира и провежда двусеместриално и трисеместриално обучение за получаване на допълнителна професионална квалификация "Учител по информатика и информационни технологии" в съответствие с Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (обн. ДВ. бр. 61 от 2.08.2019 г., изм. и доп. ДВ. бр. 101 от 27.11.2020 г.) и Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация "Учител" (приета с ПМС № 289 от 07.11.2016 г., обн. ДВ. бр. 89 от 11 ноември 2016 г., изм. и доп. ДВ. бр. 105 от 18 декември 2018 г., изм. и доп. ДВ. бр. 10 от 5 февруари 2021 г.).

 

Условия за прием при двусеместриален срок на обучение:

Квалификацията е предназначена за завършили висше образование или обучаеми в ОКС "Бакалавър" или "Магистър" за:

 • всички специалности от професионално направление 4.6. "Информатика и компютърни науки";
 • специалност "Математика" от професионално направление 4.5. "Математика";
 • специалност "Компютърни системи и технологии" от професионално направление 5.3. "Комуникационна и компютърна техника";
 • специалност "Информационни и комуникационни технологии" от професионално направление 5.3. "Комуникационна и компютърна техника".

 

Условия за прием при трисеместриален срок на обучение:

Квалификацията е предназначена за завършили висше образование (ОКС "Бакалавър" или "Магистър") в следните специалности:

 • "Физика"
 • "Физика и математика"
 • "Химия"
 • инженерни специалности (с изключение на специалности "Компютърни системи и технологии" и "Информационни и комуникационни технологии" от професионално направление 5.3. "Комуникационна и компютърна техника")
 • всички специалности от професионално направление 3.8. "Икономика".

 

Необходими документи:

 • заявление за участие в обучението;
 • копие от дипломата за висше образование;
 • документ, удостоверяващ платена такса за административно обслужване.

 

Подаване на документи:

ЮЗУ "Неофит Рилски", ул. "Иван Михайлов" № 66, учебен корпус № 1, кабинет 461, технически секретар катедра "Информатика": Манка Стоилкова, тел.: 073 588 532;

 

Срок за подаване на документите:

от 1 до 25 септември за всяка учебна година.

 

Класиране на кандидатите:

до 30 септември за всяка учебна година.

 

Записване на приетитекандидати:

от 1 до 5 октомври за всяка учебна година.

 

Обучението завършва с държавен практико-приложен изпит по информатика и информационни технологии (изнасяне и защита на разработен урок от студента). При успешно полагане на всички изпити, обучаемите получават Свидетелство за професионална квалификация "Учител по по информатика и информационни технологии".

Последна промяна: 2021-10-22