Катедра "Физика" организира и провежда двугодишно и едногодишно редовно обучение за получаване на допълнителна професионална квалификация "Учител по физика и астрономия" в съответствие с Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (обн. ДВ. бр. 61 от 2.08.2019 г., изм. и доп. ДВ. бр. 101 от 27.11.2020 г.) и Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация "Учител" (приета с ПМС № 289 от 07.11.2016 г., обн. ДВ. бр. 89 от 11 ноември 2016 г., изм. и доп. ДВ. бр. 105 от 18 декември 2018 г., изм. и доп. ДВ. бр. 10 от 5 февруари 2021 г.).

Условия за прием при двугодишен срок на обучение:

Квалификацията е предназначена за завършилите висше образование:

  • в професионалното направление "Математика" (всички специалности с присъдена професионална квалификация "Учител по математика");
  • в професионалното направление "Химически науки" (всички специалности с присъдена професионална  квалификация "Химик" и/или "Учител по химия"/"Учител по химия и опазване на околната среда");
  • от област на висшето образование "Технически науки" (всички специалности с присъдена професионална квалификация "Инженер").

Условия за прием при едногодишен срок на обучение:

Квалификацията е предназначена за завършилите висше образование в професионалното направление "Физически науки" (всички специалности с присъдена професионална квалификация "Физик" и др.).

Необходими документи:

  • заявление за участие в обучението;
  • копие от дипломата за висше образование;
  • документ, удостоверяващ платена такса за административно обслужване.

Подаване на документи:

-      на хартия: ЮЗУ "Неофит Рилски", ул. "Иван Михайлов" № 66, учебен корпус № 1, кабинет 461, г-жа Манка Стоилкова - технически секретар на катедра "Физика", тел.: 073 588 532, GSM: 0882998721;

-      по електронната поща: manka@swu.bg (г-жа Манка Стоилкова).

Срок за подаване на документите:

от 01 до 20 септември (валиден за всяка учебна година).

Класиране на кандидатите:

до 25 септември (валиден за всяка учебна година).

Записване на приетитекандидати:

от 01 до 05 октомври (валиден за всяка учебна година).

Обучението завършва с държавен практико-приложен изпит по физика (изнасяне и защита на разработен урок от студента). При успешно полагане на всички изпити, обучаемите получават Свидетелство за професионална квалификация "Учител по физика и астрономия".

Научен ръководител на курса: доц. д-р Ралица Станоева

Последна промяна: 2021-10-19