Катедра "Технологично обучение и професионално образование" към Техническия факултет извършва прием по документи и организира обучение за придобиване на допълнителна професионална квалификация "Учител по технологии и предприемачество" и "Учител по професионална подготовка" с продължителност една година.

Обучението в Техническия факултет се провежда при условията и по реда на наредбата по чл. 213, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование.

Придобиване на професионална квалификация "Учител по технологии и предприемачество"

Условия за прием: Имат право да се обучават лица, които са придобили степен на висше образование, съответната професионална квалификация и придобита професионална квалификация "учител" по професионалните  направления Педагогика на обучението по: (всички специалности, включващи информатика, география, химия и физика); Технически науки (всички специалности с професионална квалификация инженер и др.); Педагогика (всички специалности с професионална квалификация педагог, учител); Науки за земята (география); Химически науки (всички специалности); Физически науки (всички специалности); Информатика и компютърни науки (всички специалности).

Обучението е в задочна форма. Занятията се провеждат в петък, събота и неделя, в периода на ваканциите, както и в съответствие с индивидуалната заетост на обучаващите се.

Обучението завършва с полагане на държавен практико-приложен изпит и се издава свидетелство за придобита професионална квалификация "Учител по технологии и предприемачество".

Ръководител на курса: проф. д-р Сашко Плачков, pla4kov@swu.bg

Необходими документи:

 Заявление за прием; (образец 1);

 Ксерокопие на дипломата за завършено висше образование;

 Ксерокопие на свидетелството за професионална квалификация "учител";

 Ксерокопие на документите, удостоверяващи повишаване на квалификацията;

 Такса за административно обслужване - 20 лв.

Документите се подават в срок от 01.09.2021 до 30.09.2021 г.

  • Документи на хартиен носител се подават в кабинет 302, Учебен корпус № 4 (Технически факултет) при г-жа Елена Николова - секретар на катедра "Технологично обучение и професионално образование". За допълнителна информация: тел. +359-73-831 902 ;
  • Документи по електронен път се подават на имейл: topo@swu.bg

Придобиване на професионална квалификация "Учител по професионална подготовка"

Условия за прием:

  • Имат право да се обучават  студенти във II, III и IV курс, едновременно с обучението си в ОКС "Бакалавър", ОКС "Магистър" и ОКС "Професионален бакалавър" по специалности от професионалните  направления в област на висше образование 5. Технически науки.
  • Имат право да се обучават лица след дипломирането, които са придобили степен на висше образование по специалности от професионалните  направления в област на висше образование 5.Технически науки и професионална квалификация "инженер".

Обучението е в задочна форма. Занятията се провеждат в петък, събота и неделя, в периода на ваканциите (за лицата, работещи като учители ), както и в съответствие с индивидуалната заетост на обучаващите се.

Обучението завършва с полагане на държавен практико-приложен изпит и се издава свидетелство за придобита професионална квалификация "Учител по професионална подготовка". Обучаващите се студенти полагат държавния практико-приложен изпит след дипломирането си по основната специалност.

Ръководител на курса: проф. д-р Сашко Плачков, pla4kov@swu.bg

Необходими документи:

 Заявление за прием (образец 2);

 Ксерокопие на дипломата за завършено висше образование за дипломирани студенти;

 Уверение от учебен отдел за действащи студенти;

 Такса за административно обслужване -  20 лв.

Документите се подават в срок от 01.09.2021 до 30.09.2021 г.

  • Документи на хартиен носител се подават в кабинет 302, Учебен корпус № 4 (Технически факултет) при г-жа Елена Николова - секретар на катедра "Технологично обучение и професионално образование". За допълнителна информация: тел. +359-73-831 902.
  • Документи по електронен път се подават на имейл: topo@swu.bg

 

 

Последна промяна: 2021-08-25