Обучаващо звено:

Технически факултет, Катедра "Технологично обучение и професионално образование"

Лектор: инж. Василиса Павлова

За кого е предназначена програмата:

Учители по Технологии и предприемачество, учители по Техника, технологии и предприемачество

Кратка анотация или основни теми:

Чрез курса учителите че имат възможност за самостоятелно и ефективно реализиране на педагогически взаимодействия с учениците, чрез интерактивно представяне на учебно съдържание, с анкети, които да се използват в реално време, с включена обратна връзка, със споделяне на ресурси, които може да се управляват чрез компютър и мобилно устройство /Slidedog, Classflow/

Използване на тези технологии в обучението води до повишаване на познавателната активност и качеството на процесите на възприемане, преработване и използване на образователната информация.

Основни теми:

  • Запознаване с платформата Slidedog за създаване и споделяне в реално време на различен тип информация /презентации, графични изображения, аудио и видео информация, връзка към сайтове/, която може да се използва при преподаването на учебното съдържание в учебния процес
  • Използване на мобилното приложение на платформата Slidedog
  • Използване на допълнителните възможности на платформата Slidedog /анкета, чат, обратна връзка/ за получаване на връзка с учениците в реално време чрез компютър или мобилно устройство
  • Създаване на учебен ресурс за интегриране на платформата Slidedog в технологичното обучение
  • Запознаване с възможностите на платформата Classflow за използването й в обучението, представяйки аналогии с платформата Slidedog.

Продължителност на програмата: еднодневен тренинг

Хорариум: 16 часа /8 часа аудиторна заетост и 8 часа извън аудиторна заетост/

Квалификационен кредит: 1 кредит

Участниците в курса получават удостоверение, съгласно Наредба № 12 от 01.09.2016 г. За статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

Минимален брой участници: 10

За допълнителна информация:

София Цветанова, гл.специалист продължаващо обучение
E-mail: sofi_tsvetanova@swu.bg
Телефон: 073/588 595, 0893459218

Последна промяна: 2017-09-27