За кого е предназначенкурсът: учители

Анотация

В професионалния труд на съвременния учител се актуализира необходимостта от допълнителна квалификация по приложна психология на обучението. Разнообразието от техники, технологии, психологични теории е необходимо да се усвои от учителите на различни равнища - интрапсихично, интерпсихично, за да могат да го проявяват вербално и невербално, компетентно в обучението на учениците.

Теми:

  1. Невербално взаимодействие между учители и ученици (5 часа)
  2. Съзнателни стратегии за личностна рефлексия на учителя (5 часа)
  3. Съзнателни стратегии за интелектуална рефлексия на учителя (5 часа)
  4. Психологични техники за стимулиране на мотивацията на учителя (5 часа)
  5. Релаксационни техники в обучението (5 часа)
  6. Психологични техники за стимулиране на креативитета на учителя (5 часа)
  7. Стимулиране на самооценката и самоотношението на учителя чрез мултисензорна методика (5 часа)
  8. Стимулиране на педагогическото въображение на учителя чрез мултисензорна методика (5 часа)
  9. Стимулиране на качества, необходими на съвременния учител в професионалния му труд (5 часа)

Лектор: Доц. д-р Мария Мутафова

Продължителност на курса:  1 месец. Възможност за еднодневно обучение по избрана тема.

Хорариум: 45 ч. лекции

Участниците в курса получават сертификат.

Курсът ще се проведе при минимум 10 участника.

За допълнителна информация относно курса:

София Цветанова, гл.специалист продължаващо обучение
E-mail: sofi_tsvetanova@swu.bg
Телефон: 073/588 595, 0893459218

 

 

Последна промяна: 2015-05-11