Основно звено:

Технически факултет, Катедра "Технологично обучение и професионално образование"

Лектор: инж. Василиса Павлова

За кого е предназначена програмата:

Учители по Технологии и предприемачество, учители по Техника, технологии и предприемачество

Кратка анотация или основни теми:

В курсът се прилагат съвременни методи за електронно оценяване, с използването на облачните технологии. Той ще осигури на учителите, възможности за ефективно реализиране на дидактически технологии за педагогически взаимодействия с учениците по посока на оценяване на компетентностите им в технологичното обучение.

Основни теми:

  • Запознаване с интерфейса на Google Forms.
  • Създаване на тестови форми в платформата.
  • Споделяне и редактиране на формите
  • Оценяване на тестовете чрез Google docs.
  • Използване на добавката - Flubaroo за анализ на резултатите

Продължителност на програмата: еднодневен тренинг

Хорариум: 16 часа /8 часа аудиторна заетост и 8 часа извън аудиторна заетост/

Квалификационен кредит: 1 кредит

Участниците в курса получават удостоверение, съгласно Наредба № 12 от 01.09.2016 г. За статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

Минимален брой участници: 10

За допълнителна информация:

София Цветанова, гл.специалист продължаващо обучение
E-mail: sofi_tsvetanova@swu.bg
Телефон: 073/588 595, 0893459218

Последна промяна: 2017-09-27