За кого е предназначена програмата: учители от всички специалности

Кратка анотация или основни теми:

Обучението се провежда на български език. Курсът включва: запознаване с възможностите за обучение на   платформите в облака. Разглеждат се облачните услуги MS Office 365 и предоставяните от Google услуги за образование: Google Classroom, Google Apps и др. при подготовката и разработването на уроци в облачна среда.

Обучаващо звено: Технически факултет, Катедра "Технологично обучение и професионално образование"

Лектор: ас. д-р Емилия Павлова Тошева

Продължителност на програмата: 16 часа

Хорариум:

  • Аудиторна заетост - 8ч.
  • Извънаудиторна заетост - 8ч.

Квалификационен кредит: 1

Участниците в курса получават удостоверение, съгласно Наредба № 12 от 01.09.2016 г. За статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

Минимален брой участници: 10

За допълнителна информация:

София Цветанова, гл.специалист продължаващо обучение
E-mail: sofi_tsvetanova@swu.bg
Телефон: 073/588 595, 0893459218

Последна промяна: 2017-09-27