За кого е предназначена програмата

Широк спектър специалисти от помагащите професии: психолози, социални работници, педагогически съветници.

Анотация:

Тренингът предлага обучение в кратки психосоциални интервенции за работа с близки (родители, интимни партньори, деца  и др.) на зависими към наркотици и алкохол. Обучението е базирано на съвременните стандарти за добра практика и ефективност при интервениране на тази  проблематика.

Основни теми:

Тема 1: Въведение в теорията на зависимостта към наркотици и алкохол. Базисни концепти. Съвременни подходи в превенцията, лечението и рехабилитацията на разстройствата, свързани със зависимостта (5 часа).

Тема 2: Терапевтични стратегии в помощ на близките на зависимите лица при зависимост към наркотици (индивидуално и групово консултиране) (10 часа; 2 модула по 5 часа).

Тема 3: Терапевтични стратегии в помощ на близките на зависимите лица при зависимост към алкохол (индивидуално и групово консултиране) (10 часа; 2 модула по 5 часа).

Тема 4: Терапевтични стратегии в помощ на близките на зависимите лица  при комбинирана употреба и зависимост към наркотици и алкохол (5 часа).

Тема 5: Терапевтични стратегии в помощ на близките  зависими лица  при коморбидност (психиатрично разстройство и зависимост към психоактивни вещества) (10 часа; 2 модула по 5 часа).

Тема 6: Оценка на ефективността в работата с близки на зависими към алкохол и наркотици (5 часа).

Продължителност на програмата: 2 месеца (събота и неделя)

Хорариум: 45 часа

Преподавател: Д-р Десислава Иванова

Обучаващо звено: Философски факултет

Заявления за участие в курса изпращайте на е-mail: sofi_tsvetanova@swu.bg

или на адрес: Югозападен университет "Неофит Рилски"

2700 Благоевград, ул. Иван Михайлов № 66, за София Цветанова

Курсът ще се проведе при минимум 10 участника.

Курсът ще стартира от месец септември.

Такса за един участник: 130 лв.

След успешно завършване участниците в курса получават удостоверение за специализация.

Необходими документи:

1. Заявление за участие в курса.

2. Диплома за завършено образование.

За допълнителна информация:

София Цветанова, гл.специалист продължаващо обучение

E-mail: sofi_tsvetanova@swu.bg

Телефон: 073/588 595, 0893459218

Последна промяна: 2015-10-30