Обучаващо звено: Катедра Технологично обучение и професионално образование, Технически факултет

Лектор: ас.д-р Любима Зонева, e-mail: zoneva@swu.bg

За кого е предназначена програмата: учители по технологии и предприемачество

Кратка анотация или основни теми:

Курсът е насочен към обогатяване на дигиталните педагогически компетентности на педагозите и осигуряване на възможности за разширяване  на цифровата образователна среда за обучение по технологии и предприемачество чрез самостоятелно разработване на  цифрови дидактически презентации с интерактивен характер. Посочените дидактически средства за технологично обучение осигуряват възможности за индивидуализация, адаптивност  и активно участие на обучаемите в процеса на обучение. Предвижда се:   Запознаване с достъпен софтуер;  Усвояване на способи за създаване на интерактивност; Мрежов достъп до презентационни обекти, подходящи за обучение по технологии и предприемачество; Формиране на умения за самостоятелно проектиране и разработване на интерактивни компютърни презентации.

Обучението се провежда на  български език

Продължителност на програмата: 1 ден

Хорариум: 16 академични часа / 8ч. аудиторна заетост и 8ч. извън аудиторна заетост./

Квалификационен кредит: 1

Участниците в курса получават удостоверение, съгласно Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

Минимален брой участници: 10

За допълнителна информация:

София Цветанова, гл.специалист продължаващо обучение
E-mail: sofi_tsvetanova@swu.bg
Телефон: 073/588 595, 0893459218

Последна промяна: 2017-09-27