Обучаващо звено: Катедра "Технологично обучение и професионално образование", Технически факултет

За кого е предназначена програмата:

Учители по Технологии и предприемачество

Кратка анотация или основни теми:

Целта на курса е учителите да се запознаят с теорията и методиката на дидактическото тестиране, за целите на обучението по предмета "Технология и предприемачество".   Да овладеят умения за самостоятелно конструиране на дидактически тестове за измерване и оценяване равнището на учениковите постижения в процеса на технологично обучение.

Основни теми:

  • Тема 1 Същност на дидактическото тестиране.
  • Тема 2 Методика и основни етапи при създаване на дидактически тестове в технологичното обучение.
  • Тема 3 Основни компоненти на теста. Обща структура на тестовите въпроси.
  • Тема 4 Основни характеристики и изисквания при конструиране на дидактически тестове.
  • Тема 5 Роля и функции на оценката. Подходи към оценяване и измерване.
  • Тема 6 Изготвяне на дидактически тест върху учебното съдържание за по "Технологии и предприемачество", в съответствие с изискванията на теорията и методиката на дидактическите тестове.

Обучението се провежда на  български език

Продължителност на програмата: 2 дни

Хорариум: 16 академични часа

Квалификационен кредит: 1

Лектор: доц. д-р Диана Митова, e-mail: didimitova2006@swu.bg

Участниците в курса получават удостоверение, съгласно Наредба № 12 от 01.09.2016 г. За статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

Минимален брой участници: 10

За допълнителна информация:

София Цветанова, гл.специалист продължаващо обучение
E-mail: sofi_tsvetanova@swu.bg
Телефон: 073/588 595, 0893459218

Последна промяна: 2017-09-27