Обучаващо звено: Катедра Технологично обучение и професионално образование , Технически факултет

Лектор: ас. д-р Любима Зонева, e-mail: zoneva@swu.bg

За кого е предназначена програмата: учители по технологии и предприемачество, възпитатели, педагогически специалисти в Центрове за подкрепа на личностното развитие

Кратка анотация или основни теми: Курсът е насочен към на усъвършенстване на дигиталните педагогически компетентности на педагозите и осигуряване на възможности за обогатяване на цифровата образователна среда .  В програмата се разглеждат теми като:  Същност и особености на дигиталните образователни ресурси. Идентифициране и систематизиране на цифровите средства за обучение по технологии и предприемачество. Свободен софтуер и образователни платформи за дидактическо осигуряване на учебния процес. Изисквания при проектиране на съвременни електронни образователни обекти.

Обучението се провежда на  български език

Продължителност на програмата: - 1 ден

Хорариум: 16 академични часа - 8ч. аудиторна заетост и 8ч. извън аудиторна заетост

Квалификационен кредит: 1

Участниците в курса получават удостоверение, съгласно Наредба № 12 от 01.09.2016 г. За статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

Минимален брой участници: 10

За допълнителна информация:

София Цветанова, гл.специалист продължаващо обучение
E-mail: sofi_tsvetanova@swu.bg
Телефон: 073/588 595, 0893459218

Последна промяна: 2017-09-27