Обучаващо звено: Технически факултет, Катедра "Технологично обучение и професионално образование"

Лектор: ас. д-р Емилия Павлова Тошева, e-mail:

За кого е предназначена програмата: учители по технологии и предприемачество и начални учители

Кратка анотация:

Обучението се провежда на български език. В курса се дефинират  целта, задачите и аспектите на е-портфолио за кариерно развитие на ученика в технологичното обучение. Разглежда се технологията за разработване на е-портфолио на ученика в технологичното обучение. Курсът е с практическа насоченост.

Продължителност на програмата: 16 часа

Хорариум:

  • Аудиторна заетост - 8ч.
  • Извънаудиторна заетост - 8ч.

Квалификационен кредит: 1

Участниците в курса получават удостоверение, съгласно Наредба № 12 от 01.09.2016 г. За статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

Минимален брой участници: 10

За допълнителна информация:

София Цветанова, гл.специалист продължаващо обучение
E-mail: sofi_tsvetanova@swu.bg
Телефон: 073/588 595, 0893459218

Последна промяна: 2017-09-27