Обучаващо звено:

Технически факултет, Катедра "Технологично обучение и професионално образование"

Лектор: инж. Василиса Павлова

За кого е предназначена програмата:

Учители по Технологии и предприемачество, учители по Техника, технологии и предприемачество

Кратка анотация или основни теми:

Обучението в курса дава възможност на учителите да създадат учебен ресурс чрез който организацията на учебния процес да се осъществи в една виртуална среда /разширена реалност/, която да подпомага обучаемите да добият един нов, привлекателен и ефектен поглед върху преподаваното учебно съдържание, предпоставка за ефективност в технологичното обучение /Aursama, Jing/

Основни теми:

  • Запознаване с платформата за разширена реалност - Aursama
  • Добавяне на визуални ефекти и създаване на интерактивни видео уроци с Jing
  • Използване на мобилното приложение на платформата Aurаsma
  • Вграждане на учебни ресурси в разширена реалност и използване на мобилни устройства в технологичното обучение

Продължителност на програмата: еднодневен тренинг

Хорариум: 16 часа /8 часа аудиторна заетост и 8 часа извън аудиторна заетост/

Квалификационен кредити: 1 кредит

Участниците в курса получават удостоверение, съгласно Наредба № 12 от 01.09.2016 г. За статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

Минимален брой участници: 10

За допълнителна информация:

София Цветанова, гл.специалист продължаващо обучение
E-mail: sofi_tsvetanova@swu.bg
Телефон: 073/588 595, 0893459218

Последна промяна: 2017-09-27