За кого е предназначен курсът:

Начални учители, възпитатели, педагогически съветници,

Кратка анотация:

Цел на квалификационния курс е да запознае обучаваните с особеностите на извънкласната дейност по физическо възпитание и спорт. Включва съдържанието и формата  на заниманията, организация и управление, дейност на учителя, както и субектите, които осигуряват практическото реализиране на  изнвънучилищните форми на тази дейност

Обучаващо звено: Факултет по педагогика, Катедра "Теория и методика на физическото възпитание"

Преподавател: Доц. д-р Даниела Томова

Продължителност на курса: 2 дни (16 ч.)

Кредити: 1

Обучението може да се провежда и на място, по заявка от работодател, при минимален брой участници 10.
Цена за един обучаван: По договаряне.
Участниците в курса получават удостоверение.
Минимален брой участници: 10

За допълнителна информация:

София Цветанова, гл.специалист продължаващо обучение
E-mail: sofi_tsvetanova@swu.bg
Телефон: 073/588 595, 0893459218

Последна промяна: 2016-11-29