За кого е предназначен курса?

Обучението е подходящо за лица, упражняващи и неупражняващи счетоводна професия.

Анотация

Обучението включва най-актуални теми по отношение организация на счетоводството в България за предприятия, неприлагащи международни счетоводни стандарти  и международни стандарти за финансови отчети, нова законова уредба на счетоводството, съгласно Директива 2013/34/ЕС и облекчен отчетен режим за малки или средни предприятия.

Теми

1. Организация на счетоводството в България за предприятия, неприлагащи МСС/МСФО

Нормативна база за изготвяне на годишните финансови отчети.

Хармонизация чрез счетоводните директиви.

Проект за нова счетоводна директива и приемане на нов Закон за счетоводството.

2. Нова законова уредба на счетоводството у нас

Транспониране на Директива 2013/34/ЕС в законовите, подзаконовите и административните разпоредби.

Категории и групи предприятия, съобразно изискванията на новата директива.

Общи принципи за финансово отчитане.

Общи и специални изисквания към съдържанието и състава на счетоводния баланс, отчета за приходите и разходите и приложението към финансовия отчет.

3. Облекчен отчетен режим за малките и/или средните предприятия

Освобождаване на малките предприятия от задължителен одит.

Освобождаване от задължението за изготвяне на консолидирани финансови отчети.

Лектор: ас. Радка Андасарова - преподавател в Стопански факултет при ЮЗУ "Неофит Рилски"

Продължителност на курса: 2 дни

Заявки за участие в курса изпращайте на е-mail: sofi_tsvetanova@swu.bg

или на адрес: Югозападен университет "Неофит Рилски"

2700 Благоевград, ул. Иван Михайлов № 66, за София Цветанова

Цена за един участник: 150 лв.

Участниците в курса получават сертификат.

Курсът ще се проведе при минимум 10 участника.

За допълнителна информация:

София Цветанова, гл.специалист продължаващо обучение

E-mail: sofi_tsvetanova@swu.bg

Телефон: 073/588 595, 0893459218

Последна промяна: 2015-06-17