Обучаващо звено: Катедра Технологично обучение и професионално образование , Технически факултет

Лектор: ас.д-р Любима Зонева, e-mail: zoneva@swu.bg

За кого е предназначена програмата: учители по технологии и предприемачество, възпитатели, педагогически специалисти в Центрове за подкрепа на личностното развитие

Кратка анотация или основни теми:

Курсът предлага запознаване с някои педагогически иновации в областта на Методиката на обучение по технологии и предприемачество, отнасящи се до реализиране на учебен процес в образователна среда, осигурена с ИКТ.

Разглеждат се:  Модели за интегриране на ИКТ в процеса на обучение по технологии и предприемачество; Възможности за изграждане и разширяване на цифрово образователно пространство; Избор на дигитални инструменти за технологично обучение; Варианти за организация и способи за управление на технологично осигурена класна стая; Особености при проектиране на педагогически дизайн за компютърно подпомагано обучение по технологии и предприемачество.

Обучението се провежда на  български език

Продължителност на програмата: 1 ден

Хорариум: 16 академични часа / 8ч. аудиторна заетост и 8ч. извън аудиторна заетост./

Квалификационен редит: 1

Участниците в курса получават удостоверение, съгласно Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

Минимален брой участници: 10

За допълнителна информация:

София Цветанова, гл.специалист продължаващо обучение
E-mail: sofi_tsvetanova@swu.bg
Телефон: 073/588 595, 0893459218

Последна промяна: 2017-09-27